The passive: Modals
try Again
Tip1:hello
Lesson 194
The passive: Modals
'पत्र जति सक्दो चाँडो मेल गरिनुपर्छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Letters must be mail as soon as possible.
Letters must be mailed as soon as possible.
Letters must mailed as soon as possible.
Letters is be mailed as soon as possible.
'अब केही गर्न सकिदैन.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
Nothing can be done now
Nothing can be do now
Nothing can done now
Nothing be done now
'पत्र हात द्वारा लेखिनु पर्छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
Letters has to be written by hand
Letters have to be write by hand
Letters have to written by hand
Letters have to be written by hand
'पत्र हात द्वारा लेखिनु पर्छ.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
The letters has to be written by hand.
The letters have to be write by hand.
The letters have to written by hand.
The letters have to be written by hand.
'मीटिंग आयोजित हुन सकेन.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
The meeting couldn't be hold.
The meeting couldn't be held.
The meeting couldn't held.
The meeting wouldn't be held.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Pancakes ______
can be made
can made
can be make
be made
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Bikes ______
can be rided
can ridden
can be ridden
can been ridden
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
People ______
must be warn
must warned
must being warn
must be warned
मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये.
Her work ______
should be do
should be done
should be did
should be to done
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
The room ______
should be clean
should be cleaned
should been cleaned
should be cleaner
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
It ______
can be do
can be did
can done
can be done
सुरक्षा सम्बन्धी सावधानिहरु को प्रदर्शन हुनुपर्छ.
  • demonstrated.
  • Safety precautions
  • demonstrative
  • must be
  • can be
  • demonstrate
  पुलिस द्वारा चालक लाई रोक्न सकिन्छ.
  • by the police.
  • The driver
  • stopped
  • will be
  • from the police
  • could be
  सुरक्षाको निर्देशन पढ्नुपर्छ.
  • instructions
  • readen
  • by they
  • read.
  • should be
  • Safety
  तपाईं द्वारा सीट बेल्ट बान्धिनुपर्छ.
  • fastened
  • The seat belt
  • you.
  • by
  • must be
  • was fastened
  यो सबैलाई वर्णन गर्नुपर्छ.
  • everyone.
  • should be
  • by
  • it
  • explained
  • explain
  अंग्रेजी मा अनुवाद गर्नुहोस्
  म द्वारा प्रश्न को उत्तर दिन सकिन्छ.
  अंग्रेजी मा अनुवाद गर्नुहोस्
  हामी द्वारा ताश खेल्न सकिन्छ.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द