The passive: Present progressive
try Again
Tip1:hello
Lesson 195
The passive: Present progressive
टिप
They are considering my candidature for the job = नोकरीसाठी, ते माझ्या उमेदवारीवर विचार करत आहेत
हे वाक्य active voice (present progressive) मध्ये आहे.
My candidature is being considered for the job = नोकरीसाठी, ते माझ्या उमेदवारीवर विचार करत आहेत.
Present progressive Passive बनवण्यासाठी :
'Is/are + being + Past Participle'.
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
Our TV is being fixed at the moment
Our TV is being fix at the moment
टिप
They are repairing the roof = ते छताची डागडुजी करत आहेत
ज्याने जेव्हा कार्य केले, ते महत्वपूर्ण नसेल तर आपण नेहमी passive चा उपयोग करतो.
मुख्य क्रियापदाचे object, passive वाक्यामध्ये subject बनले जाते.
The roof is being repaired = छताची डागडुजी केली जात आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My apartment ______
is being
are being
was being
is
'या दोघांपैकी योग्य वाक्य निवडा'
His car is being repaired
His car is being repair
'या दोघांपैकी योग्य वाक्य निवडा'
Our photos is being developed
Our photos are being developed
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
Your lunch is being prepared
Your lunch being prepared
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Two main episodes ______
is being shot
are being shoot
are being shot
is being shoot
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
A picture of him is being taken by her
A picture of him are being taken by her
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
A poem is being write by me
A poem is being written by me
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
Football is being play by us
Football is being played by us
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
A tie is being worn by him
A tie being worn by him
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Are the flowers ______
water
being watering
being water
being watered
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The book ______
are being read
is being read
is being reading
are being reading
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
The package is being delivered
The package is being deliver
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
The team is being congratulate
The team is being congratulated
'या दोनपैकी एक योग्य वाक्य निवडा'
An exercise is being done
An exercise are being done
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द