ਅਨਿਵਾਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ: mustn't, don't have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 197
ਅਨਿਵਾਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ: mustn't, don't have to
ਟਿਪ
You mustn't smoke in the school = ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਸੀ 'mustn't' ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇ.
=
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You ______
must be
mustn't
must
should
ਟਿਪ
You don't have to wear a suit tonight. It isn't a formal dinner = ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਅਸੀ 'don't have to' ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ.
=
'ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You mustn't touch those animals. They're dangerous.
You don't have to touch those animals. They're dangerous.
'ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਾਸ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
We mustn't wash those glasses because they're clean
We don't have to wash those glasses because they're clean
'ਮੈਨੂੰ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I mustn't forget to call Neha up. It's her birthday.
I don't have to forget to call Neha up. It's her birthday.
'ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You mustn't have to cook dinner today since we're eating out.
You don't have to cook dinner today since we're eating out.
'ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ. ਤੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
It is forbidden. You must not do that.
It is forbidden. You don't have to do that.
'ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You mustn't ask for my permission. You can do whatever you want.
You don't have to ask for my permission. You can do whatever you want.
'ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You must not speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
You don't have to speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
'ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You can take whatever you like. You don't have to ask.
You can take whatever you like. You are not need to ask.
'ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
It's optional. We don't have to do it if we don't want to.
It's optional. We mustn't do it if we don't want to.
'ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I'll tell you a secret. But, you mustn't tell anybody else.
I'll tell you a secret. But, you mustn't told anybody else.
'ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣਾ. ਤੁਸੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
Be on time. You must not be late or we will leave without you.
Be on time. You don't have to be late or we will leave without you.
'ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I like Saturdays because I don't have to go to work.
I like Saturdays because I must not go to work.
'ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
This is very important. You must not forget what I said.
This is very important. You must not forgot what I said.
'ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਦਲਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
The train will directly stop there. You don't have to change trains.
The train will directly stop there. You does not have to change trains.
=
!
ਸੁਣੋ
ਟਿਪ
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ