അനിവാര്യതയും ആവശ്യകതയേയും കാണിക്കുക : mustn't, don't have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 197
അനിവാര്യതയും ആവശ്യകതയേയും കാണിക്കുക : mustn't, don't have to
ടിപ്
You mustn't smoke in the school = നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പുകവലിക്കരുത്
നമ്മൾ 'mustn't' ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നുള്ളപ്പോൾ ആണ്.
=
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
You ______
must be
mustn't
must
should
ടിപ്
You don't have to wear a suit tonight. It isn't a formal dinner = നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്യൂട്ട് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇത് ഒരു ഔപചാരിക വിരുന്ന് അല്ല.
നമ്മൾ 'don't have to' ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആണ്.
=
'നിങ്ങൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ തൊടരുത്. അവർ അപകടകാരികളാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
You mustn't touch those animals. They're dangerous.
You don't have to touch those animals. They're dangerous.
'ഗ്ലാസ് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവ ശുദ്ധമാണ്' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
We mustn't wash those glasses because they're clean
We don't have to wash those glasses because they're clean
'ഞാൻ നേഹയെ വിളിക്കാൻ മറക്കരുതായിരുന്നു. അവളുടെ ജന്മദിനം ആണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I mustn't forget to call Neha up. It's her birthday.
I don't have to forget to call Neha up. It's her birthday.
'നിങ്ങൾ ഇന്ന് പാചകം ചെയ്യേണ്ടതില്ല.നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
You mustn't have to cook dinner today since we're eating out.
You don't have to cook dinner today since we're eating out.
'ഇത് നിഷിദ്ധമാണ്. അത് ചെയ്യരുത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
It is forbidden. You must not do that.
It is forbidden. You don't have to do that.
'നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യാം.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
You mustn't ask for my permission. You can do whatever you want.
You don't have to ask for my permission. You can do whatever you want.
'നിങ്ങൾ ഓടുന്ന ബസിലെ ഡ്രൈവറോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അപകടകരമാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
You must not speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
You don't have to speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
'നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുക. ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
You can take whatever you like. You don't have to ask.
You can take whatever you like. You are not need to ask.
'അത് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
It's optional. We don't have to do it if we don't want to.
It's optional. We mustn't do it if we don't want to.
'ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I'll tell you a secret. But, you mustn't tell anybody else.
I'll tell you a secret. But, you mustn't told anybody else.
'സമയത്തിനു വരണം. നിങ്ങൾ വൈകി വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടാതെ പോകും.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Be on time. You must not be late or we will leave without you.
Be on time. You don't have to be late or we will leave without you.
'എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
I like Saturdays because I don't have to go to work.
I like Saturdays because I must not go to work.
'ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
This is very important. You must not forget what I said.
This is very important. You must not forgot what I said.
'ട്രെയിൻ നേരെ അവിടെ നിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനുകൾ മാറേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
The train will directly stop there. You don't have to change trains.
The train will directly stop there. You does not have to change trains.
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്