અનિવાર્યતા અને જરૂરત દર્શાવતા: mustn't, don't have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 197
અનિવાર્યતા અને જરૂરત દર્શાવતા: mustn't, don't have to
ટીપ
You mustn't smoke in the school = તારે નિશાળ માં ધૂમ્રપાન કરવું જોઈએ નહીં
આપણે 'mustn't' નો ઉપયોગ ત્યારે કરીયે છીએ જ્યારે કઈ કરવા માટે સખત રીતે મનાઈ કરવી હોય
=
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You ______
don't
mustn't
must
should
ટીપ
You don't have to wear a suit tonight.
It isn't a formal dinner
= તમારે આજે રાત્રે સૂટ પહેરવાની જરૂર નથી.
આ એક ઔપચારિક ડિનર છે.
આપણે 'don't have to' નો ઉપયોગ ત્યારે કરીયે છીએ જ્યારે કઈ કાર્ય કરવું આવશ્યક ના હોય.
=
'તમારે તે જાનવરો ને અડવું ના જોઈએ. તેઓ ખતરનાક છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
You mustn't touch those animals. They're dangerous.
You don't have to touch those animals. They're dangerous.
'આપણે તે ગ્લાસ ધોવાની જરૂરત નથી, કારણ કે તે સાફ છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
We mustn't wash those glasses because they're clean
We don't have to wash those glasses because they're clean
'મારે નેહા ને ફોન કરવાનો ભૂલવો ના જોઈએ. તેનો જ્ન્મદિવસ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
I mustn't forget to call Neha up. It's her birthday.
I don't have to forget to call Neha up. It's her birthday.
'તમારે આજે રાત નું જમવાનું બનાવવા ની જરૂર નથી કારણ કે આપણે બહાર જમવા જઇ રહ્યા છીએ. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
You mustn't have to cook dinner today since we're eating out.
You don't have to cook dinner today since we're eating out.
'આ વર્જિત છે. તમારે એવું ના કરવું જોઈએ. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
It is forbidden. You must not do that.
It is forbidden. You don't have to do that.
'તમારે મારી પાસે થી અનુમતિ લેવાની જરૂર નથી. તમે જે ઈચ્છો તે કરી શકો છો. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
You mustn't ask for my permission. You can do whatever you want.
You don't have to ask for my permission. You can do whatever you want.
'તમારે ચાલતી બસ માં ડ્રાઈવર સાથે વાત કરવી ના જોઈએ. આ ખતરનાક છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
You must not speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
You don't have to speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
'તમારે જે જોઈએ તે લઈ લો. તમારે પૂછવાની જરૂર નથી. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
You can take whatever you like. You don't have to ask.
You can take whatever you like. You are not need to ask.
'આ વૈકલ્પિક છે. જો આપણે ના કરવા ઇચ્છતા હોય તો આપણે આ કરવા ની જરૂર નથી. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
It's optional. We don't have to do it if we don't want to.
It's optional. We mustn't do it if we don't want to.
'હું તમને એક રહસ્ય બતાવીશ પણ, તમે બીજા કોઈ ને બતાવી નહીં શકો. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
I'll tell you a secret. But, you mustn't tell anybody else.
I'll tell you a secret. But, you mustn't told anybody else.
'સમય પર આવજો. તમે વિલંબિત ના હોવા જોઈએ નહિતર અમે તમારા વગર ચાલ્યા જઈશું. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
Be on time. You must not be late or we will leave without you.
Be on time. You don't have to be late or we will leave without you.
'મને શનિવાર પસંદ છે કારણ કે મારે કામ પર જવાની જરૂર નથી હોતી. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
I like Saturdays because I don't have to go to work.
I like Saturdays because I must not go to work.
'આ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. જે હું બોલી તે તમારે ભૂલવું ના જોઈએ. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
This is very important. You must not forget what I said.
This is very important. You must not forgot what I said.
'ટ્રેન સીધી ત્યાં રોકાશે. તમારે ટ્રેન બદલવી નહીં પડે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
The train will directly stop there. You don't have to change trains.
The train will directly stop there. You does not have to change trains.
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ