अनिवार्यता आणि गरज दर्शविणे: mustn't, don't have to
try Again
Tip1:hello
Lesson 197
अनिवार्यता आणि गरज दर्शविणे: mustn't, don't have to
टिप
You mustn't smoke in the school = तुम्ही शाळेत धुम्रपान केले नाही पाहिजे.
आपण 'mustn't' चा वापर तेव्हा करतो जेव्हा काही करण्यासाठी कठोर पद्धतीने नकार द्यायचा असेल.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You ______
don't
mustn't
must
should
टिप
You don't have to wear a suit tonight.
It isn't a formal dinner
= आपल्याला आज रात्री सूट घालण्याची गरज नाही.
हे एक औपचारिक रात्रीचे जेवण नाही.
आपण 'don't have to' चा उपयोग तेव्हा करतो जेव्हा काही कार्य करणे आवश्यक नाही.
=
'तुम्ही त्या जनावरांना स्पर्श करू नये. ते खतरनाक आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You mustn't touch those animals. They're dangerous.
You don't have to touch those animals. They're dangerous.
'आपल्याला ते पेले धुण्याची गरज नाही, कारण ते साफ आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
We mustn't wash those glasses because they're clean
We don't have to wash those glasses because they're clean
'मला नेहाला फोन करणे विसरता कामा नये. तिचा वाढदिवस आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I mustn't forget to call Neha up. It's her birthday.
I don't have to forget to call Neha up. It's her birthday.
'आपल्याला आज रात्रीचे जेवण बनवण्याची गरज नाही कारण आपण बाहेर जेवायला जात आहोत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You mustn't have to cook dinner today since we're eating out.
You don't have to cook dinner today since we're eating out.
'हे वर्जित आहे. तुम्ही असे करू नये.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
It is forbidden. You must not do that.
It is forbidden. You don't have to do that.
'आपल्याला माझी संमती घेण्याची गरज नाही. आपण जे हवे ते करू शकता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You mustn't ask for my permission. You can do whatever you want.
You don't have to ask for my permission. You can do whatever you want.
'आपल्याला चालत्या बस मध्ये चालकाशी बोलू नये. ते खतरनाक आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You must not speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
You don't have to speak to the driver while the bus is moving. It's dangerous.
'आपल्याला जे हवे ते घ्या. आपल्याला विचारण्याची गरज नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You can take whatever you like. You don't have to ask.
You can take whatever you like. You are not need to ask.
'हे वैकल्पिक आहे. आपल्याला हे करण्याची गरज नाही जर आपल्याला करायचे नसेल तर.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
It's optional. We don't have to do it if we don't want to.
It's optional. We mustn't do it if we don't want to.
'मी तुम्हाला एक रहस्य सांगेन पण, तुम्ही कोणा दुसऱ्याला सांगू शकत नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I'll tell you a secret. But, you mustn't tell anybody else.
I'll tell you a secret. But, you mustn't told anybody else.
'वेळेवर या. आपल्याला उशिरा आले नाही पाहिजे नाहीतर आम्ही आपल्या शिवाय निघून जाऊ.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Be on time. You must not be late or we will leave without you.
Be on time. You don't have to be late or we will leave without you.
'मला शनिवार आवडतो कारण मला कामावर जाण्याची गरज नसते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I like Saturdays because I don't have to go to work.
I like Saturdays because I must not go to work.
'हे खूप महत्वपूर्ण आहे. जे मी बोललो ते तुम्ही विसरले नाही पाहिजे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
This is very important. You must not forget what I said.
This is very important. You must not forgot what I said.
'ट्रेन सरळ तिथे थांबेन. आपल्याला ट्रेन बदलावी लागणार नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
The train will directly stop there. You don't have to change trains.
The train will directly stop there. You does not have to change trains.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द