സംഗീതസംബന്ധിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ : vocabulary building
try Again
Tip1:hello
Lesson 198
സംഗീതസംബന്ധിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ : vocabulary building
ടിപ്
Musical instrument = സംഗീത ഉപകരണം
=
പണ്ഡിറ്റ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നു
  • flute
  • Pandit Hariprasad Chaurasia
  • plays
  • the
  • play
  • are playing
  ടിപ്
  I play the guitar = ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നു
  Musical instruments നു മുൻപ് എപ്പോഴും 'the' ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  =
  'പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ പ്രശസ്തനും ആദരണീയനുമായ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതജ്ഞൻ ആയിരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and esteemed classical musician
  Pandir Ravi Shankar was a legend and esteemed classical musician
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and estimation classical musician
  Pandit Ravi Shankar was a legendary and esteem classical musician
  'സക്കീർ ഹുസൈൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ തബല താരം ആണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Zakir Hussain is the more famous tabla player of India
  Zakir Hussain is a famous tabla player of India
  Zakir Hussain is the most famous tabla player of India
  Zakir Hussain is the most fame tabla player of India
  ടിപ്
  അവൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നു = He plays the guitar
  To play = കളിക്കുക; എന്നാൽ ഒരു musical instrument നെ വായിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ 'play' (വായിക്കുക) തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  He plays the tabla = അവൻ തബല വായിക്കുന്നു
  'A.R. Rahman ഒരു ലോകോത്തര സംഗീതജ്ഞനാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  A.R. Rahman is a world-class music
  A.R. Rahman is a world-class musician
  A.R. Rahman is a world-over musician
  A.R. Rahman is a world-class musical
  'R.D. Burman നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ സംഗീത രചയിതാവായി കണക്കാക്കുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  R.D. Burman is considered to be the greatest music composer of the Indian film industry
  R.D. Burman is considered to be the greatest music compose of the Indian film industry.
  R.D. Burman is considered to be the greatest music compost of the Indian film industry.
  R.D. Burman is considered to be the greatest music composed of the Indian film industry.
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  L. Subramaniam is a highly talented Indian ______
  violin
  violinist
  violiner
  violate
  താൻസൻ ഇന്ന് വരെ ഉള്ളതിൽ വച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സംഗീതജ്ഞൻ ആയി അറിയപ്പെടുന്നു
  • Tansen is known
  • of all musicians in
  • Tansen knew
  • as the greatest
  • as the most
  • India till date
  'ജാവേദ് അക്തർ, ഗുൽസാർ എന്നിവർ പ്രശസ്തരായ ഗാനരചയിതാക്കളും കവികളും ആണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Javed Akhtar and Gulzar, are renowned lyricysts and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are reknowned lyricists and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are renowned lyricists and poets
  Javed Akhtar and Gulzar, are renouned lyricists and poets
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I know the ______
  lirics
  lyrics
  lyrycs
  lyrical
  ഞാൻ ഗിത്താർ നന്നായി വായിക്കുന്നു.
  • I play
  • I plays
  • well
  • these
  • the
  • guitar
  എന്റെ സുഹൃത്തിനു ഡ്രംസ് വായിക്കാൻ അറിയാം.
  • drums
  • is know
  • play the
  • knows
  • how to
  • my friend
  ടിപ്
  To compose = രചിക്കുക
  Music is always 'composed' and lyrics are always 'written'.
  To write = എഴുതുക
  Written = എഴുതിയ
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്