હેલ્લો, તમે કેમ છો? હું ઠીક છું વગેરે બોલતા શિખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 2
હેલ્લો, તમે કેમ છો? હું ઠીક છું વગેરે બોલતા શિખો
ડાયલોગ સાંભળો
______
  સાંભળો
  ______
  સાંભળો

  Did you Know

  તમે ભૂલ કર્યા બાદ તરત તેનું પુનરાવર્તન કરવાથી ધારણશક્તિ ૪ ગણી વધે છે. હેલ્લો ઇંગલિશ પ્રો પર હોશિયાર પુનરાવર્તન વિશેષતાથી અત્યારે પુનરાવર્તન કરો.

  Rs. 150 દર મહિનાના
  ૧૨ મહિના

  સંપૂર્ણ યોજના જુઓ

  મહત્તમ સ્કોર:
  હવે સ્કોર છે:
  છેલ્લો ઉત્તમ સ્કોર:
  સ્કોર માં સુધારો:


  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ