गन्ती गर्न- ठुलो नम्बर- सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 20
गन्ती गर्न- ठुलो नम्बर- सिक्नुहोस्
'१–१० दोहराउनुहोस्'^~^'typefacestyle'
१ (एक ) one
२ (दुई) two
३ (तीन) three
४ (चार) four
५ (पांच) five
६ (छ) six
७ (सात) seven
८ (आठ) eight
९ (नौ) nine
१० (दस) ten
टिप
=
'There is' अनि 'there are' को प्रयोग केही कुराको उपस्थिती जनाउन गरिन्छ.

There is one table in the classroom = कक्षामा एउटा टेबल छ.
There are three chairs in the classroom = कक्षामा तीन वटा कुर्सी छन्.
There are twenty people at the bus stop = बसपार्कमा बीस जना छन्.
=
There are=त्यहा छन्
eleven=एघार
'Eleven' ऑडियो सुनेर नेपालीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
एक
एकाइस्
एघार
बाह्र
अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
एघार झोलाहरू.
There are=त्यहा छन्
twelve=बाह्र
ऑडियो सुनेर नेपालीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. 'Twelve cars' ;
बाह्र वटा मोटरहरू
बाईस वटा मोटरहरू
एघार वटा मोटरहरू
तेह्र वटा मोटरहरू
There are=त्यहा छन्
thirteen=तेह्र
'Eleven + Two' कति हुन्छ? (सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
'Nine + Three' कति हुन्छ? (सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
मेरो तेह्र जना भाई छन्.
  • have
  • I
  • thirteen
  • brothers.
  1 (one) 11 (eleven)
  2 (two) 12 (twelve)
  3 (three) 13 (thirteen) → स्पेलिङ्गमा ध्यानु दिनुहोस्
  4 (four) 14 (fourteen)
  5 (five) 15 (fifteen) → स्पेलिङ्गमा ध्यानु दिनुहोस्
  6 (six) 16 (sixteen)
  7 (seven) 17 (seventeen)
  8 (eight) 18 (eighteen) → स्पेलिङ्गमा ध्यानु दिनुहोस्
  9 (nine) 19 (nineteen)
  10 (ten) 20 (twenty)
  '13 + 1' कति हुन्छ? (सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  Thirteen
  Twelve
  Fourteen
  Nine
  पन्ध्र वटा झोला छन्.
  • bags.
  • are
  • there
  • fifteen
  • bag
  • is
  '14 + 2' कति हुन्छ? (सहि विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  Thirteen
  Twelve
  Sixteen
  Fifteen
  डायलाँग सुन्नुहोस्
  : How many cars are there at the airport?
  : डायलाँग सुन्नुहोस् एयरपोर्टमा कति वटा मोटरहरू छन्?


  : There are fifteen cars at the airport.
  : एयरपोर्टमा 15 वटा मोटरहरू छन्.


  यी मध्य कुन विकल्प '17' दर्शाउछ?;
  Sixteen
  Twelve
  Seventeen
  Fifteen
  टिप
  =
  पैटर्न नोट गर्नुहोस्:

  6 = Six
  16 = Sixteen
  7 = Seven
  17 = Seventeen
  9 = Nine
  19 = Nineteen
  =
  टिप
  =
  यो स्पैलिंग नोट गर्नुहोस्

  3 = Three
  13 = Thirteen; 'threeteen होइन'
  5 = Five
  15 = Fifteen; 'fiveteen होइन'
  8 = Eight
  18 = Eighteen; 'eightteen होइन'
  =
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस.
  There are ______
  threeteen
  one
  thirteen
  यिनिहरुमा कून विकल्प '19' देखाउछ?;
  Sixteen
  Nineteen
  Seventeen
  Fifteen
  I have=म सँग छ​
  twenty=20
  I have=म ( सँग) छ​
  twenty one=21
  टिप
  =
  22 = Twenty two

  20 = Twenty (20)
  2 = Two (2)
  =
  1 (one) 10
  2 (two) 20 (twenty) → स्पेलिंगमा ध्यान दिनुस्
  3 (three) 30 (thirty) → स्पेलिंगमा ध्यान दिनुस्
  4 (four) 40 (forty) → स्पेलिंगमा ध्यान दिनुस्
  5 (five) 50 (fifty) → स्पेलिंगमा ध्यान दिनुस्
  6 (six) 60 (sixty)
  7 (seven) 70 (seventy)
  8 (eight) 80 (eighty)
  9 (nine) 90 (ninety)
  1 (one) 21 (twenty one)
  2 (two) 32 (thirty two)
  3 (three) 43 (forty three) → स्पेलिंगमा ध्यान दिनुस्
  4 (four) 54 (fifty four) → स्पेलिंगमा ध्यान दिनुस्
  5 (five) 65 (sixty five)
  6 (six) 76 (seventy six)
  7 (seven) 87 (eighty seven)
  8 (eight) 98 (ninety eight)
  9 (nine) 99 (ninety nine)
  10 (ten) 100 (one hundred)
  टिप
  =
  45 = Forty five

  40 = Forty (40)
  5 = Five (5)
  =
  यिनिहरु मध्य कुन विकल्प '28' दर्शाउन्छ​?;
  Eight
  Twenty eight
  Twenty
  Thirty eight
  यिनिहरु मध्य कुन विकल्प '94' दर्शाउन्छ​?;
  Forty nine
  Ninety nine
  Forty four
  Ninety four
  'पचासी' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (1 विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  Fifty eight
  Eighty
  Five
  Eighty five
  'बयालिस' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस् );
  Twenty four
  Fifty two
  Forty two
  Forty four
  भरतमा 68 एयरपोर्ट छन्.
  • there are
  • eight
  • sixty
  • airports
  • India.
  • in
  यिनिहरु मध्य कुन विकल्प '99' जनाउछ​?;
  Nineteen
  Ninety nine
  Ninety
  Nine
  यी मध्य कुन विकल्प '36' दर्शाउछ?;
  Thirty seven
  Thirty five
  Thirty
  Thirty six
  यिनिहरु मध्य कुन विकल्प '68' दर्शाउछ?;
  Sixty eight
  Eighty six
  Sixty nine
  Eighty seven
  यी मध्य कुन विकल्प '84' दर्शाउछ?;
  Twenty four
  Forty eight
  Eighty four
  Forty four
  यिनिहरु मध्य कुन विकल्प '79' दर्शाउछ?;
  Ninety seven
  Seventeen nine
  Sixty nine
  Seventy nine
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द