లెక్కించడం - పెద్ద సంఖ్యలు - నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 20
లెక్కించడం - పెద్ద సంఖ్యలు - నేర్చుకోండి
'1–10 తిరిగి చెప్పండి'
1(ఒకటి) One
2 (రెండు) Two
3 (మూడు) Three
4(నాలుగు) Four
5 (ఐదు) Five
6 (ఆరు) Six
7 (ఏడు) Seven
8 (ఎనిమిది) Eight
9 (తొమ్మిది) Nine
10 (పది) Ten
చిట్కా
=
మనము 'there is' మరియు 'there are', ఏదైనా /ఏవైనా ఉంది/ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఉపయోగించాలీ
There is one table in the classroom = తరగతి గదిలో ఒక బల్ల ఉంది
There are three chairs in the classroom = తరగతి గదిలో మూడు కుర్చీలు ఉన్నాయి
There are twenty people at the bus stop = బస్ స్టాప్ లో ఇరవై మంది ఉన్నారు.
=
There are=(అక్కడ) ఉన్నాయి
eleven=పదకొండు
ఆడియో వినండి, తెలుగులో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి 'Eleven' ;
ఒక
ఇరవై ఒకటి
పదకొండు
పన్నెండు
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
పదకొండు సంచులు
There are=(అక్కడ) ఉన్నాయి
twelve=పన్నెండు
ఆడియో విని, తెలుగులో సరైన అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి. 'Twelve cars' ;
పన్నెండు కార్లు
ఇరవై రెండు కార్లు
పదకొండు కార్లు
పదమూడు కార్లు
There are=(అక్కడ) ఉన్నాయి
thirteen=పదమూడు
'Eleven + two' ఎన్ని అవుతాయి? (సరైన ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
'Nine + Three' ఎన్ని అవుతాయి? (సరైన ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
నాకు పదమూడు మంది సోదరులు ఉన్నారు.
  • have
  • I
  • thirteen
  • brothers
  1 (one) 11 (eleven)
  2 (two) 12 (twelve)
  3 (three) 13 (thirteen) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  4 (four) 14 (fourteen)
  5 (five) 15 (fifteen) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  6 (six) 16 (sixteen)
  7 (seven) 17 (seventeen)
  8 (eight) 18 (eighteen) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  9 (nine) 19 (nineteen)
  10 (ten) 20 (twenty)
  '13 + 1' ఎన్ని అవుతాయి? (సరైన ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  Thirteen
  Twelve
  Fourteen
  Nine
  పదిహేను సంచులు ఉన్నాయి.
  • bags
  • are
  • there
  • fifteen
  • bag
  • is
  '14 + 2' ఎన్ని? (సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
  Thirteen
  Twelve
  Sixteen
  Fifteen
  డైలాగ్ వినండి
  : How many cars are there at the airport?
  : విమానాశ్రయం లో ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి?


  : There are fifteen cars at the airport.
  : విమానాశ్రయం లో 15 కార్లు ఉన్నాయి.


  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '17' ;
  Sixteen
  Twelve
  Seventeen
  Fifteen
  చిట్కా
  =
  నమూనా గమనించండి

  6 = Six
  16 = Sixteen
  7 = Seven
  17 = Seventeen
  9 = Nine
  19 = Nineteen
  =
  చిట్కా
  =
  ఈ అక్షరక్రమాన్ని గమనించండి

  3 = Three
  13 = Thirteen, threeteen కాదు
  5 = Five
  15 = Fifteen, fiveteen కాదు
  8 = Eight
  18 = Eighteen, 'eightteen కాదు'
  =
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  There are ______
  threeteen
  one
  thirteen
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '19' ;
  Sixteen
  Nineteen
  Seventeen
  Fifteen
  I have=నా దగ్గర ఉన్నాయి
  twenty=20
  I have=నేను కలిగి ఉన్నాను
  twenty one=21
  చిట్కా
  =
  22 = Twenty two

  20 = Twenty (20)
  2 = Two (2)
  =
  1 (one) 10
  2 (two) 20 (twenty) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  3 (three) 30 (thirty) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  4 (four) 40 (forty) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  5 (five) 50 (fifty) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  6 (six) 60 (sixty)
  7 (seven) 70 (seventy)
  8 (eight) 80 (eighty)
  9 (nine) 90 (ninety)
  1 (one) 21 (twenty one)
  2 (two) 32 (thirty two)
  3 (three) 43 (forty three) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  4 (four) 54 (fifty four) → స్పెల్లింగ్ మీద ధ్యాస ఉంచండి
  5 (five) 65 (sixty five)
  6 (six) 76 (seventy six)
  7 (seven) 87 (eighty seven)
  8 (eight) 98 (ninety eight)
  9 (nine) 99 (ninety nine)
  10 (ten) 100 (one hundred)
  చిట్కా
  =
  45 = Forty five

  40 = Forty (40)
  5 = Five (5)
  =
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '28' ;
  Eight
  Twenty eight
  Twenty
  Thirty eight
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '94' ;
  Forty nine
  Ninety nine
  Forty four
  Ninety four
  'ఎనభై ఐదు' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
  Fifty eight
  Eighty
  Five
  Eighty five
  'నలభై రెండు' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
  Twenty four
  Fifty two
  Forty two
  Forty four
  భారతదేశం లో 68 విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి.
  • there are
  • eight
  • sixty
  • airports
  • India
  • in
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '99' ;
  Nineteen
  Ninety nine
  Ninety
  Nine
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '36' ;
  Thirty seven
  Thirty five
  Thirty
  Thirty six
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '68' ;
  Sixty eight
  Eighty six
  Sixty nine
  Eighty seven
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '84' ;
  Twenty four
  Forty eight
  Eighty four
  Forty four
  సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి. '79' ;
  Ninety seven
  Seventeen nine
  Sixty nine
  Seventy nine
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం