എണ്ണുക - വലിയ സംഘ്യ - പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 20
എണ്ണുക - വലിയ സംഘ്യ - പഠിക്കുക
'1–10 ചെയുക'^~^'typefacestyle'
1 (ഒന്ന് ) One
2 (രണ്ട് ) Two
3 (മൂന്ന് ) Three
4 (നാല് ) Four
5 (അഞ്ച് ) Five
6 (ആറ് ) Six
7 (ഏഴ്‌ ) Seven
8 (എട്ട് ) Eight
9 (ഒൻപത് ) Nine
10 (പത്ത് ) Ten
ടിപ്
=
ഞങ്ങൾ 'there is' അല്ലെങ്കിൽ 'there are' എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നു പറയാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുക
There is one table in the classroom = ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മേശ ഉണ്ട്
There are three chairs in the classroom = ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് കസേരകൾ ഉണ്ട്
There are twenty people at the bus stop = ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുപതു ആളുകൾ ഉണ്ട്.
=
There are=ഉണ്ട്
eleven=പതിനൊന്ന്
ഓഡിയോ കേട്ട് മലയാളത്തിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക 'Eleven' ;
ഒന്ന്
ഇരുപത്തിയൊന്ന്
പതിനൊന്ന്
പന്ത്രണ്ട്
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
പതിനൊന്ന് ബാഗുകൾ
There are=ഉണ്ട്
twelve=പന്ത്രണ്ട്
ഓഡിയോ കേട്ട് മലയാളത്തിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 'Twelve cars' ;
പന്ത്രണ്ട് കാറുകൾ
ഇരുപത്തിരണ്ട് വാഹനങ്ങൾ
പതിനൊന്ന് വാഹനങ്ങൾ
പതിമൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ
There are=ഉണ്ട്
thirteen=പതിമൂന്നു
'Eleven + Two' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
'Nine + Three' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
എനിക്ക് പതിമൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ട്.
  • have
  • I
  • thirteen
  • brothers.
  1 (one) 11 (eleven)
  2 (two) 12 (twelve)
  3 (three) 13 (thirteen) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  4 (four) 14 (fourteen)
  5 (five) 15 (fifteen) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  6 (six) 16 (sixteen)
  7 (seven) 17 (seventeen)
  8 (eight) 18 (eighteen) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  9 (nine) 19 (nineteen)
  10 (ten) 20 (twenty)
  '13 + 1' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Thirteen
  Twelve
  Fourteen
  Nine
  പതിനഞ്ച് ബാഗുകൾ ഉണ്ട്.
  • bags.
  • are
  • there
  • fifteen
  • bag.
  • is
  '14 + 2' എത്രയാണ്? (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Thirteen
  Twelve
  Sixteen
  Fifteen
  കേൾക്കുക
  : How many cars are there at the airport?
  : വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്ര കാറുകൾ ഉണ്ട്?


  : There are fifteen cars at the airport.
  : വിമാനത്താവളത്തിൽ 15 കാറുകൾ ഉണ്ട്.


  ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുകുക. '17' ;
  Sixteen
  Twelve
  Seventeen
  Fifteen
  ടിപ്
  =
  ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക

  6 = Six
  16 = Sixteen
  7 = Seven
  17 = Seventeen
  9 = Nine
  19 = Nineteen
  =
  ടിപ്
  =
  സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക

  3 = Three
  13 = Thirteen, Threeteen അല്ല
  5 = Five
  15 = Fifteen, Fiveteen അല്ല
  8 = Eight
  18 = Eighteen, Eightteen അല്ല
  =
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  There are ______
  threeteen
  one
  thirteen
  ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക '19' ;
  Sixteen
  Nineteen
  Seventeen
  Fifteen
  I have=എന്റെ പക്കൽ
  twenty=20
  I have=എനിക്ക്
  twenty one=21
  ടിപ്
  =
  22 = Twenty two

  20 = Twenty (20)
  2 = Two (2)
  =
  1 (one) 10
  2 (two) 20 (twenty) →സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  3 (three) 30 (thirty) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  4 (four) 40 (forty) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  5 (five) 50 (fifty) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  6 (six) 60 (sixty)
  7 (seven) 70 (seventy)
  8 (eight) 80 (eighty)
  9 (nine) 90 (ninety)
  1 (one) 21 (twenty one)
  2 (two) 32 (thirty two)
  3 (three) 43 (forty three) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  4 (four) 54 (fifty four) → സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക
  5 (five) 65 (sixty five)
  6 (six) 76 (seventy six)
  7 (seven) 87 (eighty seven)
  8 (eight) 98 (ninety eight)
  9 (nine) 99 (ninety nine)
  10 (ten) 100 (one hundred)
  ടിപ്
  =
  45 = Forty five

  40 = Forty (40)
  5 = Five (5)
  =
  ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക '28' ;
  Eight
  Twenty eight
  Twenty
  Thirty eight
  ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക '94' ;
  Forty nine
  Ninety nine
  Forty four
  Ninety four
  'എൺപത്തി അഞ്ച്‌' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Fifty eight
  Eighty
  Five
  Eighty five
  'നാല്പത്തി രണ്ട്‌ ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Twenty four
  Fifty two
  Forty two
  Forty four
  ഇന്ത്യയിൽ 68 വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ട്.
  • there are
  • eight
  • sixty
  • airports
  • India.
  • in
  ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക '99' ;
  Nineteen
  Ninety nine
  Ninety
  Nine
  ശരിയായ വാക്ക് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക '36' ;
  Thirty seven
  Thirty five
  Thirty
  Thirty six
  ശരിയായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക '68' ;
  Sixty eight
  Eighty six
  Sixty nine
  Eighty seven
  ശരിയായ വേഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക '84' ;
  Twenty four
  Forty eight
  Eighty four
  Forty four
  ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക '79' ;
  Ninety seven
  Seventeen nine
  Sixty nine
  Seventy nine
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്