गणना करणे - मोठे नंबर शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 20
गणना करणे - मोठे नंबर शिका
'1–10 दोहराइए'^~^'typefacestyle'
1 (एक) one
2 (दोन) two
3 (तीन) three
4 (चार) four
5 (पाच) five
6 (सहा) six
7 (सात) seven
8 (आठ) eight
9 (नऊ) nine
10 (दहा) ten
टिप
=
आपण 'there is' आणि 'there are' चा वापर असे सांगण्यासाठी करतो कि काही तरी उपस्थित आहे
There is one table in the classroom = वर्गामध्ये एक बाकडे आहे.
There are three chairs in the classroom = वर्गामध्ये तीन खुर्चा आहेत.
There are twenty people at the bus stop = बस स्टॉप वर वीस लोक आहेत
=
There are=आहेत
eleven=अकरा
ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'Eleven' ;
एक
एकवीस
अकरा
बारा
इंग्रजीत भाषांतर करा
अकरा पिशव्या
There are=आहेत
twelve=बारा
ऑडिओ ऐकून, मराठीत योग्य भाषांतर निवडा 'Twelve cars' ;
बारा गाड्या
बावीस गाड्या
अकरा गाड्या
तेरा गाड्या
There are=आहेत
thirteen=तेरा
'Eleven plus two' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
'nine plus three' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
Thirteen
Twelve
Ten
Nine
माझे तेरा भाऊ आहेत
  • have
  • I
  • thirteen
  • brothers
  • am
  • has
  1 (one) 11 (eleven)
  2 (two) 12 (twelve)
  3 (three) 13 (thirteen) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  4 (four) 14 (fourteen)
  5 (five) 15 (fifteen) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  6 (six) 16 (sixteen)
  7 (seven) 17 (seventeen)
  8 (eight) 18 (eighteen) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  9 (nine) 19 (nineteen)
  10 (ten) 20 (twenty)
  '13 plus 1' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
  Thirteen
  Twelve
  Fourteen
  Forteen
  पंधरा पिशव्या आहेत
  • bags
  • there are
  • their are
  • fifteen
  • bag
  • is
  '14 + 2' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
  Thirteen
  Twelve
  Sixteen
  Fifteen
  ऐका
  : How many cars are there at the airport?
  :एयरपोर्ट वर किती गाड्या आहेत?


  : There are fifteen cars at the airport
  :एयरपोर्ट वर 15 गाड्या आहेत


  योग्य पर्याय निवडा '17' ;
  Sixteen
  Twelve
  Seventeen
  Fifteen
  टिप
  =
  नमुना नोंद करा
  6 = six
  16 = sixteen
  7 = seven
  17 = seventeen
  9 = nine
  19 = nineteen
  =
  टिप
  =
  हे शब्दलेखन नोंद करा
  3 = three 13 = thirteen, threeteen नाही
  5 = five 15 = fifteen, fiveteen नाही
  8 = eight 18 = eighteen, eightteen नाही
  =
  योग्य शब्द निवडा
  There are ______
  threeteen
  one
  thirteen
  योग्य पर्याय निवडा '19' ;
  Ninteen
  Nineteen
  Nainteen
  Ninetin
  I have=माझ्याजवळ आहेत
  twenty=20
  I have=माझ्या (जवळ) आहेत
  twenty one=21
  टिप
  =
  22 = Twenty two

  20 = Twenty (20)
  2 = Two (2)
  =
  1 (one) 10
  2 (two) 20 (twenty) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  3 (three) 30 (thirty) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  4 (four) 40 (forty) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  5 (five) 50 (fifty) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  6 (six) 60 (sixty)
  7 (seven) 70 (seventy)
  8 (eight) 80 (eighty)
  9 (nine) 90 (ninety)
  1 (one) 21 (twenty one)
  2 (two) 32 (thirty two)
  3 (three) 43 (forty three) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  4 (four) 54 (fifty four) → शब्दलेखनावर लक्ष द्या
  5 (five) 65 (sixty five)
  6 (six) 76 (seventy six)
  7 (seven) 87 (eighty seven)
  8 (eight) 98 (ninety eight)
  9 (nine) 99 (ninety nine)
  10 (ten) 100 (one hundred)
  टिप
  =
  45 = Forty five
  40 = Forty (40)
  5 = Five (5)
  =
  योग्य पर्याय निवडा '28' ;
  Eight
  Twenty eight
  Twenty
  Thirty eight
  योग्य पर्याय निवडा '94' ;
  Forty nine
  Ninety for
  Ninty four
  Ninety four
  'पंच्याऐंशी' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Fifty eight
  Eighty
  Five
  Eighty five
  'बेचाळीस' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Twenty four
  Fifty two
  Forty two
  Forty four
  भारतात 68 विमानतळ आहेत
  • there are
  • eight
  • sixty
  • airports
  • India
  • in
  योग्य पर्याय निवडा '99' ;
  Nineteen
  Ninety nine
  Ninety
  Nine
  योग्य पर्याय निवडा '36' ;
  Thirty seven
  Thirty five
  Thirty
  Thirty six
  योग्य पर्याय निवडा '68' ;
  Sixty eight
  Eighty six
  Sixty nine
  Eighty seven
  योग्य पर्याय निवडा '84' ;
  Twenty four
  Forty eight
  Eighty four
  Forty four
  योग्य पर्याय निवडा '79' ;
  Ninety seven
  Seventeen nine
  Sixty nine
  Seventy nine
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द