Reported speech: Practice of tenses
try Again
Tip1:hello
Lesson 201
Reported speech: Practice of tenses
टिप
he said, \'I like ice-cream\' = ती म्हणाली \'मला आईसक्रीम पसंत आहे\'
हे 'direct speech' आहे - आपण एखाद्याने बोलल्या गेलेल्या गोष्टीला, त्यांच्याच शब्दात पुन्हा म्हणत आहोत.
कारण बोलणारा स्वतःला 'I' ने संबोधित करतो, त्यामुळे जेव्हा आपण त्यांच्याच शब्दात बोलणे पुन्हा म्हणतो, तेव्हा म्हणलेल्या वाक्यामध्ये 'I' येते.

जेव्हा आपण वक्त्याच्या शब्दांमध्ये बोलण्याला पुन्हा म्हणतो, तेव्हा बोलल्या गेलेल्या वाक्याला \'inverted commas\' च्या आत लिहितात.
She said (that) she liked ice-cream = ती म्हणाली कि तिला आईसक्रीम पसंत आहे
हे 'reported speech' आहे - आपण एखाद्याने बोलल्या गेलेल्या गोष्टीला, आपल्या शब्दात पुन्हा म्हणत आहोत.

इथे बोलणारा 'she' (3rd person) आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण तिचे बोलणे पुन्हा म्हणतो, तेव्हा आपण तिला 'she' नेच संबोधित करतो.
टिप
I said, 'I am the best student of the class' = मी म्हणालो, \'मी वर्गातील सगळ्यात चांगला विद्यार्थी आहे\'
I said (that) I was the best student of the class = मी म्हणालो कि मी वर्गातील सगळ्यात चांगला विद्यार्थी होतो

इथे आपल्या स्वतःद्वारे बोलल्या गेलेल्या गोष्टीलाच रिपोर्ट करत आहोत. इथे बोलणारा आपण स्वतः आहात (I).
त्यामुळे रिपोर्टेड स्पीच मध्ये personal pronoun - 'I', बदलणार नाही. कारण कारण स्वतःच्या शब्दात बोलताना, स्वतःला 'I' नेच संबोधित कराल.
टिप
She told Neha, \'You are pretty\' = ती नेहाला म्हणाली \'तू सुंदर आहेस\'
पहिल्या वाक्यात कारण direct speech आहे, आपण वाक्याला बोलणाऱ्याच्या शब्दात पुन्हा सांगत आहोत.
She told Neha that she was pretty = ती नेहाला म्हणाली कि ती सुंदर आहे

इथेYou -> She मध्ये अशामुळे बदलले, कारण रिपोर्ट करताना, 'Neha' आपल्यासाठी 3rd person आहे (अन्य पुरुष).
Reported speech मध्ये नेहा 2nd person त्यामुळे नाही, कारण आपण सरळ तिच्याशी बोलत नाही आहात.
टिप
Sachin said, \'I work in Delhi.\' = सचिन म्हणाला \'मी दिल्ली मध्ये काम करतो.\'
Direct Speech: Sachin said, \'I work in Delhi.\'
Sachin said (that) he worked in Delhi = सचिन म्हणाला कि तो दिल्ली मध्ये काम करत होता.
Reported speech: इथे work-> worked मध्ये बदलले, कारण रिपोर्टेड स्पीच चा verb (said) भूकाळात आहे. जेव्हा आपण direct speech ला reported speech मध्ये बदलतो, तेव्हा जर reported verb (eg: said) भूकाळात असेल, तर reported speech चे tense, direct speech मध्ये दिलेल्या tense चे भूतकाळ रूप बनले जाते

कधी कधी अशा वाक्यांमध्ये tense बदलत नाही - हे तेव्हा होते, जेव्हा, आपण जे म्हणत आहोत, ते अजूनही सत्य असेल, किंवा कोणतेही 'universal truth' असेल (eg: The Sun is a star).
'I boil the water before drinking\', he said' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.;
He said that he is boiling the water before drinking
He said that he boiled the water before drinking
He said that he boil the water before drinking
He said that he was boiled the water before drinking
'I always drink coffee,\' she said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
;
She said that she always drank coffee
She said that she always drink coffee
She said that she always drunk coffee
She said that she always dranked coffee
टिप
=
Reported speech मध्ये भाषांतर करताना नेहमी tense, reported verb (says, said, told, said to) च्या नुसार बदलले जाते.
=
E.g. \'I work in Ahmedabad,\' he told.
He told me that he worked in Ahmedabad.

He says, \'I am going to the park.\'
He says that he is going to the park.

He said, \'I am going to the park.\'
He said that he was going to the park.


He said to me, \'I am going to the park\'
He told me that he was going to the park.
'I am reading a book,\' he explained.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
;
He explained that he was reads a book
He explained that he was readed a book
He explained that he was reading a book
He explained that he was read a book
'I am brushing my teeth,\' he said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
;
He said that he was brush his teeth
He said that he was brushes his teeth
He said that he was brushed his teeth
He said that he was brushing his teeth
'Zoya arrived on Monday,\' he said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
;
He said that Zoya had arrived on Monday
He said that Zoya had arrives on Monday
He said that Zoya had arriving on Monday
He said that Zoya had arrive on Monday
'Dev borrowed my pen\' she said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
;
She said that Dev had borrowed her pen
She said that Dev had borrows her pen
She said that Dev had borrow her pen
She said that Dev had borrowing her pen
'I have been to the fruit market,\' he said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
He said that he had been to the fruit market
He said that he been to the fruit market
'I had just turned out the light,\'she explained.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
;
She explained that she is turned out the light
She explained that she has just turned out the light
She explained that she will turned out the light
She explained that she had just turned out the light
'We had gone out for lunch,\'he said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
He said that they had gone out for lunch
He said that they is gone out for lunch
'We have been watching the TV since morning,\'he exclaimed.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
He exclaimed that they had been wotching the TV since morning
He exclaimed that they had been watching the TV since morning
'We have been sleeping for hours,\' he said.' चे योग्य रिपोर्टेड स्पीच निवडा.
He said that they are sleeping for hours
He said that they had been sleeping for hours
ते मला म्हणाले कि ते दिवसा झोपले होते
  • sleeping in the day
  • thats
  • sleeps in the day
  • they had been
  • that
  • They told me
  त्यांनी मला सांगितले कि ते कलकत्त्यामध्ये राहत होते
  • They tells me that
  • they were been
  • they had been
  • lives in Kolkata
  • living in Kolkata
  • They told me that
  तो म्हणाला तो रविवारी आसाम मध्ये असेल
  • on Sunday
  • he would be
  • He said that
  • at Sunday
  • in Assam
  • will be
  तो म्हणाला कि तो तिला पुढच्या शुक्रवारी भेटायला जाईल
  • to meet her
  • to meets her
  • he said that
  • next Friday
  • he will go
  • he goes
  'Direct चे Reported Speech मध्ये बदलत असताना tenses अशा प्रकारे बदलतात
  direct reported speech
  simple present tense simple past tense
  present continuous tense past continuous tense
  simple past tense past perfect tense
  present perfect tense past perfect tense
  past perfect tense past perfect tense
  future tense present conditional tense
  future continuous tense conditional continuous tense
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द