The Passive: Will / Shall
try Again
Tip1:hello
Lesson 203
The Passive: Will / Shall
टिप
Active: They will build a new bridge = ते एक नवीन पूल बनवतील
Passive: A new bridge will be built by them = एक नवीन पूल त्यांच्या द्वारे बनवला जाईल.
Future passive ची संरचना:
Subject + will be + Past participle

Future passive ला आपण 'shall/will' आणि 'be' च्या सोबत बनवतो आणि सोबतच क्रियापदाचे Past Participle फॉर्म वापरात येते.
'Ram will buy a new computer.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा.;
A new computer will be bought by Ram
A new computer will bought by Ram
A new computer will be buy by Ram
A new computer could be bought by Ram
'Her boyfriend will install it.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
It will be install by her boyfriend
It is be installed by her boyfriend
It will be installed by her boyfriend
It will installed by her boyfriend
'Millions of people will visit the museum.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
The museum be visited by millions of people
The museum will been visited by millions of people
The museum will be visit by millions of people
The museum will be visited by millions of people
'Our boss will sign the contract.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
The contract will be sign by our boss
The contract will be signature by our boss
The contract will be signed by our boss
The contract will being signed by our boss
'You will not do it' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
It will not be done by you
It will not be did by you.
It will not be doing by you.
It will be not done by you.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The new film ______
will be not shown
will not be show
will not be shown
will not be shows
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He will not be ______
invite
invites
invited
inviting
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The horses ______
will be
will been
will being
was been
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Those cookies ______
will be eat
will be eating
will be eaten
will been eaten
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He will be ______
visit
visits
visiting
visited
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
A party ______
will been
will be
was
will
'The next earthquake will destroy the city.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
The city will be destroyed by the next earthquake
The city will be destroy by the next earthquake
The city will destroyed by the next earthquake
The city can be destroyed by the next earthquake
'We will take the horses to the fields.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
The horses will be take to the fields by us
The horses may be taken to the fields by us
The horses will be taken to the fields by us
The horses will been taken to the fields by us
'Somebody will mail the letters tomorrow.' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
The letters will been mailed tomorrow by somebody
The letters will mailed tomorrow by somebody
The letters will be mail tomorrow by somebody
The letters will be mailed tomorrow by somebody
'Somebody will deliver the packets in the afternoon' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
The packets will been delivered in the afternoon by somebody
The packets will be delivered in the afternoon by somebody
The packets will delivered in the afternoon by somebody
The packets will be delivering in the afternoon by somebody
'Nobody will accept your form' चे योग्य पॅसिव रूप निवडा
;
Your form will not be accept by anybody
Your form will not be accepted by anybody
Your form could not be accepted by anybody
Your form will not been accepted by anybody
त्यांची CD पुढच्या महिन्यात रिलीज होईल
पिशव्या त्यांच्याद्वारे खरेदी केल्या जातील
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द