વિકલ્પ અને પ્રાથમિકતાઓ બતાવતા
try Again
Tip1:hello
Lesson 204
વિકલ્પ અને પ્રાથમિકતાઓ બતાવતા
ટીપ
What would you like to have? I'd like to have tea, please. = તમે શું લેવાનું પસંદ કરશો? હું ચા લેવાનું પસંદ કરીશ.
'What' ત્યારે ઉપયોગ થાય છે, જયારે જવાબ કઈ પણ હોઈ શકે છે
Which Mukherji do you mean? We have two Mukherjis here. = તમે ક્યાં મુખર્જી ની વાત કરી રહ્યા છો? અમારે અહિયાં બે Mukherji છે.
'Which' વ્યક્તિઓ અને સંજ્ઞાઓ બંને માટે પ્રયોગ કરાય છે અને આ એક નિશ્ચિત વિકલ્પો માંથી કોઈ એક માટે પૂછે છે.
Which=કયું
do you=તમે
prefer=પસંદ કરો છો
'આ તસ્વીર માં તમારી મનપસંદ શિક્ષક કોણ છે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
Which is your favorite teacher in this photograph?
What is your favorite teacher in this photograph?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
______
Which
Who
What
Where
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
______
Who
Which
When
Where
ટીપ
Take whichever you like best. = જે પણ તમને સૌથી વધારે પસંદ છે, લઇ લ્યો.
'Whichever' નો મતલબ છે - જે પણ અથવા કઈ પણ.
Which hotel would you prefer to stay in? Whichever, it doesn't matter to me. = તમે કઈ હોટેલ માં રહેવાનું પસંદ કરશો? કોઈ પણ, મને ફરક નથી પડતો.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
______
Which
What
Where
Who
'આ વર્ષ ની સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલ્મ કઈ છે? ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Which is the best film of this year?
Which will be the best film of this year?
Who is the best film of this year?
What is the best film of this year?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
______
Which of
Which
What
Who
તમારા માંથી શ્રી યોગી નો દીકરો કોણ છે?
  • which
  • you
  • son?
  • of
  • is
  • Mr.Yogi's
  ટીપ
  When's your flight? = તમારી ફ્લાઈટ ક્યારે છે?
  'When' સમય વિષે પૂછપરછ કરવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
  When's your birthday? = તમારો જન્મદિવસ ક્યારે છે?
  'આપણે ક્યાં મહિના માં તમારી પદોન્નતિ ની ઉજવણી મનાવી રહ્યા છીએ?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
  In which month are we celebrating your promotion?
  In when month are we celebrating your promotion?
  ટીપ
  I would rather sit for a while! = હું થોડીવાર માટે બેસવાનું પસંદ કરીશ!
  'Would rather' પસંદ વ્યક્ત કરવા માટે પણ પ્રયોગ કરાય છે.
  I don't want to go for a walk, I'd rather take some photographs = હું ચાલવા માટે જવા ઈચ્છતી નથી પરંતુ કેટલીક તસ્વીરો લેવાનું પસંદ કરીશ
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  would rather
  is rather
  was rather
  am rather
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  would rather
  rather
  was
  wish
  Shall=શું
  I=હું
  open= ખોલી આપું
  ટીપ
  It's rather cold today = આજે થોડી વધારે જ ઠંડી છે
  The film was rather boring = ફિલ્મ થોડી વધારે જ બોરિંગ હતી
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  She was ______
  would
  rather
  rathar
  many
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ