पर्याय आणि प्राधान्ये सांगणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 204
पर्याय आणि प्राधान्ये सांगणे
टिप
What would you like to have? I'd like to have tea, please = आपल्यला काय घ्यायला आवडेल? मला चहा घ्यायला आवडेल.
'What' तेव्हा वापरले जाते, जेव्हा उत्तर काहीही असू शकते
Which Mukherji do you mean? We have two Mukherjis here = आपण कोणत्या मुखर्जी विषयी बोलत आहात? आमच्या इथे दोन Mukherji आहेत.
'Which' व्यक्ती आणि नाम दोघांसाठी वापरले जाते आणि हे एक निश्चित पर्यायांपैकी कोणत्याही एकासाठी विचारले जाते.
Which=काय
do you=आपण
prefer=पसंत करत आहेत
'या छायाचित्रामध्ये आपला आवडता शिक्षक कोणता आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Which is your favorite teacher in this photograph?
What is your favorite teacher in this photograph?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Which
Who
What
Where
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Who
Which
When
Where
टिप
Take whichever you like best = जे काही आपल्याला जास्त आवडते, घेऊन टाका.
'Whichever' चा अर्थ आहे - जे काही किंवा कोणतेही.
Which hotel would you prefer to stay in? Whichever, it doesn't matter to me = आपण कोणत्या हॉटेल मध्ये राहणे पसंत कराल? कोणतेही, मला फरक पडत नाही.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Which
What
Where
Who
'या वर्षीचा सगळ्यात चांगला चित्रपट कोणता आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Which is the best film of this year?
Which will be the best film of this year?
Who is the best film of this year?
What is the best film of this year?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Which of
Which
What
Who
आपल्यापैकी श्री योगी चा मुलगा कोणता आहे?
  • which
  • you
  • son?
  • of
  • is
  • Mr.Yogi's
  टिप
  When's your flight? = आपली फ्लाइट कधी आहे?
  'When' वेळे विषयी विचारपूस करण्यासाठी सुद्धा वापर केला जाऊ शकतो.
  When's your birthday? = आपला वाढदिवस कधी आहे?
  'आपण कोणत्या महिन्यात तुमच्या बढतीचा सोहळा साजरा करत आहोत?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  In which month are we celebrating your promotion?
  In when month are we celebrating your promotion?
  टिप
  I would rather sit for a while! = मला थोड्या वेळेसाठी बसायला आवडेल!
  'Would rather' पसंत करण्यासाठी सुद्धा वापरले जाऊ शकते.
  I don't want to go for a walk, I'd rather take some photographs = मी फिरायला जाऊ इच्छित नाही तर मी काही छायाचित्र घेणे पसंत करेन
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  would rather
  is rather
  was rather
  am rather
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  would rather
  rather
  was
  wish
  Shall=काय
  I=मी
  open=उघडेन
  टिप
  It's rather cold today = आज थोडी जास्तच थंडी आहे
  The film was rather boring = चित्रपट थोडा जास्तच कंटाळवाणा होता
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She was ______
  would
  rather
  rathar
  many
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द