Been vs. Gone
try Again
Tip1:hello
Lesson 206
Been vs. Gone
टिप
She has been to India three times = ती तीन वेळा भारतात गेली आहे
आपण Present perfect च्या सोबत 'Been' आणि 'Gone', दोघांचा वापर करतो.
'Been', 'be' चा Past Participle आहे.
जसे: आपण जर सुट्टीवर एका ठिकाणी गेला असाल, आणि पुन्हा परत आला असाल, तर तिथे 'been' चा वापर करतात.
Have you ever been to Paris? = काय आपण कधीही पॅरिस ला गेला आहात?
जर आपण कोणाच्या गतकाळातील अनुभवाविषयी विचारतो, तेव्हा सुद्धा आपण 'been' चा वापर करतो.
टिप
She has gone to Delhi, she will be back next week = ती दिल्लीला गेली आहे, ती पुढच्या आठवड्यात परत येईल.
'Gone', 'go' चा Past Participle आहे.
जर कोणत्याही एका ठिकाणी गेला आहे पण तिथून परत आला नसेल तर आपण 'gone' चा वापर करतो.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Have you ever ______
going
been
be
go
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She has ______
been
gone
'तुम्हाला उशीर झाला आहे. कुठे होता तुम्ही?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You are late. Where have you been?
You are late. Where have you gone?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Where has Pooja ______
been
gone
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She was offered a new job. So, she has ______
gone
been
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I'm so tired. I've ______
been
gone
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I don't know that restaurant, I've never ______
go
been
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Are you OK? Your skin has ______
gone
going to be
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neha has just ______
been
gone
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He has ______
gone
been
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He has ______
gone
been
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Let's ask Neha about Hyderabad. She has ______
been
been going
'हिमानी आता इथे नाही. ती दंत चिकित्सकाकडे गेली आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Himani isn't here now. She has gone to the dentist.
Himani isn't here now. She has been to the dentist.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I've ______
been
been going
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द