Latihan untuk Nouns followed by prepositions: On, To, Of
try Again
Tip1:hello
Lesson 208
Latihan untuk Nouns followed by prepositions: On, To, Of
Tip
=
Hari ini mari kita berlatih tentang kegunaan \'on, to, of\', sila melihat contoh-contoh di bawah.
=
\'On: Effect on\' (kesan terhadap.....), \'congratulations on\' (Tahniah atas……)

\'To: Married to\', \'Solution to\' (……penyelesaian untuk)

\'Of: Example of\' (Contoh dari....), \'Lack of\' (……kekurangan), \'Proof of\' (……bukti dari...), \'Fear of\' (ketakutan terhadap).
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
His lack ______
of
on
at
in
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He has the advantage ______
to
of
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
His dedication ______
on
to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
His devotion ______
on
to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
My fear ______
on
to
in
of
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
His reaction ______
to
in
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
His habit ______
on
to
of
in
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She is a disgrace ______
at
to
of
in
'Ahmad selalu dalam keadaan memerlukan wang. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Ahmad is always in need of money.
Ahmad is always on need of money.
Ahmad is always to need of money.
Ahmad is always of need of money.
'Proses pembuatan ayam adalah amat susah. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
The process on making chicken is very difficult.
The process of making chicken is very difficult.
The process to making chicken is very difficult.
The process in making chicken is very difficult.
'Saya telah menghantar jemputan kepada Siti. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
I have sent an invitation on Siti.
I have sent an invitation of Siti.
I have sent an invitation to Siti.
I have sent an invitation in Siti.
'Dia telah mengambil sekeping gambar kawannya. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
He took a photograph on his friend.
He took a photograph to his friend.
He took a photograph of his friend.
He took a photograph in his friend.
'Punca masalahnya ialah isterinya. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
The cause on his problems is his wife.
The cause to his problems is his wife.
The cause of his problems is his wife.
The cause in his problems is his wife.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Sila menjaga kesihatan sendiri.
Adakah anda mempunyai sebarang pendapat tentang bagaimanakah kita boleh menyelesaikan masalah ini?
  • how we could solve
  • this problem?
  • on
  • any suggestions
  • in
  • do you have
  Kelebihan mempunyai masa lapang adalah kita dapat membuat apa-apa jua.
  • The advantage
  • is that
  • of
  • having free time
  • at
  • you can do anything.
  Apakah ramuan utama untuk hidangan ini?
  • are the main
  • at
  • what
  • of
  • ingredients
  • this dish?
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya