Nouns followed by prepositions: On, To, Of
try Again
Tip1:hello
Lesson 208
Nouns followed by prepositions: On, To, Of
टिप
=
आज आपण on, to, of चा सराव करूया. इथे याच्या वापराची काही उदाहरणे आहेत:
=
On: Effect on (वर प्रभाव), congratulations on (वर अभिनंदन)

To: married to, solution to (चे समाधान)

Of: Example of (चे उदाहरण), lack of (ची कमी), proof of (चे प्रमाण), fear of (ची भीती)
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
His lack ______
of
on
at
in
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He has the advantage ______
to
of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
His dedication ______
on
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
His devotion ______
on
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My fear ______
on
to
in
of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
His reaction ______
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
His habit ______
on
to
of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She is a disgrace ______
at
to
of
'रमणला नेहमी पैशांची गरज असते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Raman is always in need of money
Raman is always on need of money
Raman is always to need of money
Raman is always of need of money
'चिकन बनवण्याची क्रिया खूप कठीण आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
The process on making chicken is very difficult
The process of making chicken is very difficult
The process to making chicken is very difficult
The process in making chicken is very difficult
'मी नेहाला निमंत्रण पाठवले आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I have sent an invitation on Neha
I have sent an invitation of Neha
I have sent an invitation to Neha
I have sent an invitation in Neha
'त्याने त्याच्या मित्राचे छायाचित्र घेतले.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
He took a photograph on his friend
He took a photograph to his friend
He took a photograph of his friend
He took a photograph in his friend
'त्याच्या समस्यांचे कारण त्याची पत्नी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
The cause on his problems is his wife
The cause to his problems is his wife
The cause of his problems is his wife
The cause in his problems is his wife
आपल्या तब्येतीवर लक्ष ठेवा
काय आपल्याकडे कोणताही सल्ला आहे कि आपण या समस्येला कसे सोडवू शकतो?
  • how we could solve
  • this problem
  • on
  • any suggestions
  • in
  • do you have
  रिकामा वेळ असण्याचा लाभ आहे कि आपण काहीही करू शकता
  • The advantage
  • is that
  • of
  • having free time
  • at
  • you can do anything
  या व्यंजनाची मुख्य सामग्री काय आहे?
  • are the main
  • at
  • what
  • of
  • ingredients
  • this dish
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द