उमेर बताउनु र सोध्नु सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 21
उमेर बताउनु र सोध्नु सिक्नुहोस्
How=कति
old=(वर्ष) ठूलो
are=हो
टिप
How old are you? = तपाई कति वर्षको हुनुहुन्छ?
यो वाक्यको मतलब हो: तपाईको उमेर कति हो ?/तपाई कति वर्षको हुनुहुन्छ?
=
'तपाई कति वर्षको हुनुहुन्छ?' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
How old are you?
How many old are you?
How much old are you?
How are you?
अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्
तपाई कति वर्ष को हुनुहुन्छ?
I=
am=हूँ
twenty=बीस
years=वर्ष
टिप
I am twenty years old. = म बीस वर्षको हूँ.
तपाई केवल \'I am twenty\' पनि भन्न सक्नु हुन्छ.
=
डायलाँग सुन्नुहोस्
Is it your birthday?
के तपाईको जन्मदिन हो?


Yes, it is my birthday.
हो, मेरो जन्मदिन हो.


Happy birthday! How old are you?
जन्मदिनको शुभकामना ! तपाई कति वर्षको हुनुहुन्छ ?


I am six.
म ६ वर्षको हूँ.


उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
is
am
am years
अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
म १६ वर्षको हूँ.
'तपाईको भाई कति वर्षको हो?' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
How old is your brother?
How old are your brother?
How much old is your brother?
Is your brother old?
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
How ______
old
old is
many years is
old are
मेरो बहिनी १२ वर्षको हो.
  • sister
  • my
  • is
  • twelve.
  उनी १३ वर्षकी हुन्.
  • she
  • are
  • the
  • is
  • thirteen.
  I=
  am=हो
  I=
  am=हो
  in=मा
  my=मेरो
  'म आफ्नो तीसऔं दशकमा छु.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  I am thirty.
  I am in my thirties.
  I am in my twenties.
  I am on my thirties.
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I am in my ______
  thirty
  thirtieth
  thirty two
  thirties
  अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  म आफ्नो तीसऔं दशकमा छु.
  'म ४२ वर्षको हो. ' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  I am forty.
  I am forty five.
  I am forty two.
  I am of forty two.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  Lisa 16 वर्ष की छे र Mary 20 वर्ष की छे.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द