ਉਮਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 21
ਉਮਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੋ
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
ਟਿਪ
How old are you? = ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ?
ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? / ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?
=
'ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ) ;
How old are you?
How many old are you?
How much old are you?
How are you?
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
ਟਿਪ
I am twenty years old = ਮੈਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ \'I am twenty\' ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ .
=
ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣੋ
Is it your birthday?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ?


Yes, it is my birthday
ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ.


Happy birthday! How old are you?
ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ! ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ?


I am six
ਮੈਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ.


ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
is
am
am years
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ.
'ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
How old is your brother?
How old are your brother?
How much old is your brother?
Is your brother old?
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
How ______
old
old is
many years is
old are
ਮੇਰੀ ਭੈਣ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ.
  • sister
  • my
  • is
  • twelve
  ਓਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ.
  • she
  • are
  • the
  • is
  • thirteen
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੀਹਵੇਂ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਹਾਂ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I am thirty
  I am in my thirties
  I am in my twenties
  I am on my thirties
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I am in my ______
  thirty
  thirtieth
  thirty two
  thirties
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੈਂ ਆਪਣੇਂ ਤੀਹਵੇਂ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਹਾਂ
  'ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I am forty
  I am forty five
  I am forty two
  I am of forty two
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  Lisa 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Mary 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ