ವಯಸ್ಸು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
try Again
Tip1:hello
Lesson 21
ವಯಸ್ಸು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
How= ಎಷ್ಟು
old=(ವರ್ಷ) ವಯಸ್ಸಿನವನು
are=
ಸೂಚನೆ
How old are you? = ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರು?
ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ : ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ?/ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರು?
=
'ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರು?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
;
How old are you?
How many old are you?
How much old are you?
How are you?
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರು ?
I=ನಾನು
am=
twenty=ಇಪ್ಪತ್ತು
years=ವರ್ಷ
ಸೂಚನೆ
I am twenty years old = ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು
ನೀವು \'I am twenty\' ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು - ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ.
=
ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿರಿ
Is it your birthday?
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವಾ ?


Yes, it is my birthday.
ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ.


Happy birthday! How old are you?
ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರು ?


I am six.
ನನಗೆ ಆರು ವಯಸ್ಸು.


ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
I ______
is
am
am years
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
ನಾನು16 ವರ್ಷದವಳು
'ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರು ?' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
;
How old is your brother?
How old are your brother?
How much old is your brother?
Is your brother old?
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
How ______
old
old is
many years is
old are
ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ 12 ವರ್ಷದವಳು
  • sister
  • my
  • is
  • twelve
  ಅವಳು 13 ವರ್ಷದವಳು
  • she
  • are
  • the
  • is
  • thirteen
  I=ನಾನು
  am=
  I=ನಾನು
  am=
  in=ಅಲ್ಲಿ
  my=ನನ್ನ
  'ನಾನು ನನ್ನ ಮೂವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು ' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  I am thirty
  I am in my thirties
  I am in my twenties
  I am on my thirties
  ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
  I am in my ______
  thirty
  thirtieth
  thirty two
  thirties
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  ನಾನು ನನ್ನ ಮೂವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು
  'ನಾನು 42 ವರ್ಷದವನು' ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1 ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ )
  ;
  I am forty
  I am forty five
  I am forty two
  I am of forty two
  ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ
  Lisa 16 ವರ್ಷದವಳು ಮತ್ತು Mary 20 ವರ್ಷದವಳು
  =
  !
  ಕೇಳಿರಿ
  ಸೂಚನೆ
  ಮುಂದಿನ ಪದ