వయస్సు చెప్పడం మరియు అడగడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 21
వయస్సు చెప్పడం మరియు అడగడం నేర్చుకోండి
How=ఎంత
old=పెద్ద
are=ఉన్నారు
చిట్కా
How old are you? = మీరు ఎంత పెద్ద?
ఈ వాక్యానికి అర్ధం: మీ వయస్సు ఎంత? / మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు?
=
'మీ వయస్సు ఎంత?' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
How old are you?
How many old are you?
How much old are you?
How are you?
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
మీ వయస్సు ఎంత?
I=నేను
am=ఉన్నాను
twenty=ఇరవై
years=సంవత్సరాలు
చిట్కా
I am twenty years old = నేను ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వాడిని.
మీరు కేవలం \'I am twenty\' అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఇది సాధారణంగా చెప్పే విధానం.
=
సంభాషణ వినండి
Is it your birthday?
ఇది (ఈ రోజు) మీ పుట్టినరోజా?


Yes, it is my birthday.
అవును, ఇది (ఈ రోజు) నా పుట్టినరోజు.


Happy birthday! How old are you?
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు! మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు?


I am six.
నాకు ఆరు సంవత్సరాలు.


జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
I ______
is
am
am years
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
నాకు 16 సంవత్సరాలు.
'మీ తమ్ముడికి ఎన్ని సంవత్సరాలు?' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (1 ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి);
How old is your brother?
How old are your brother?
How much old is your brother?
Is your brother old?
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
How ______
old
old is
many years is
old are
నా చెల్లెలికి 12 సంవత్సరాలు.
  • sister
  • my
  • is
  • twelve
  ఆమెకి13 సంవత్సరాలు.
  • she
  • are
  • the
  • is
  • thirteen
  I=నేను
  am=వాడిని
  I=నేను
  am=ఉన్నాను
  in=లో
  my=నా
  'నేను నా ముప్పైలలో ఉన్నాను.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. ;
  I am thirty.
  I am in my thirties.
  I am in my twenties.
  I am on my thirties.
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  I am in my ______
  thirty
  thirtieth
  thirty two
  thirties
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  నేను నా ముప్పైలలో ఉన్నాను.
  'నేను 42 సంవత్సరాల వాడిని/దానను.' ఈ పదానికి ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి.;
  I am forty.
  I am forty five.
  I am forty two.
  I am of forty two.
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  లీసాకి 16 సంవత్సరాలు మరియు మేరీకి 20 సంవత్సరాలు.
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం