नौकरी को प्रग्यापन : Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
नौकरी को प्रग्यापन : Prepositions
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You should have at least three years experience ______
in
to
at
for
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She will report ______
in
at
to
of
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
A working knowledge ______
on
to
in
of
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You will work ______
for
on
to
about
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'तपाईले CEO लाई पूरा समर्थन प्रदान गर्नुहुन्छ.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
You would provide full support to the CEO.
You would provide full support in the CEO.
'तपाईसँग कम्तिमा 6 महिनाको अनुभव हुनुपर्छ.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
You should have a minimum with six months' experience.
You should have a minimum of six months' experience.
'तपाईले प्रतिनिधिहरुको लागि आवासको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
You will have to make accommodation arrangements for the delegates.
You will have to make accommodation arrangements to the delegates.
'तपाईले अरु कम्पनिहरुको वरिष्ठ मानिसहरु सँग सम्पर्क स्थापना गर्नु पर्नेछ.' को अंग्रेजिमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
You will have to liaison with senior people from other companies.
You will have to liaison to senior people from other companies.
हामी हाल बिभिन्न भूमिकाहरुको लागि उम्मीदवारहरुको भर्ती गर्दैछौं.
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles.
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles
  तपाई बिक्री टीमको नेतृत्वको लागि जिम्मेवार हुनु हुनेछ.
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team.
  • you
  • for
  • to
  तपाई बिक्रीको लक्ष्यको लागि उतरदायी हुनु हुनेछ.
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets.
  • for
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द