ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ : Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ : Prepositions
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You should have at least three years experience ______
in
to
at
for
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
She will report ______
in
for
to
of
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
A working knowledge ______
on
to
in
of
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You will work ______
for
on
to
about
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'ਤੁਸੀ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਂਗੇ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You would provide full support to the CEO
You would provide full support in the CEO
'ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You should have a minimum with six months' experience
You should have a minimum of six months' experience
'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You will have to make accommodation arrangements for the delegates
You will have to make accommodation arrangements to the delegates
'ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਣੇ ਹੋਣਗੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
You will have to liaison with senior people from other companies
You will have to liaison to senior people from other companies
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੇਂਜ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles
  ਤੁਸੀ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੋਂਗੇ
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team
  • you
  • for
  • to
  ਤੁਸੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੋਂਗੇ
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets
  • for
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ