ଚାକିରୀ ର ବିଜ୍ଞାପନ: Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
ଚାକିରୀ ର ବିଜ୍ଞାପନ: Prepositions
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
You should have at least three years experience ______
in
to
at
for
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
She will report ______
in
at
to
of
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
A working knowledge ______
on
to
in
of
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
You will work ______
for
on
to
about
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'ଆପଣ CEO କୁ ପୁର୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ. ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ.
You would provide full support to the CEO.
You would provide full support in the CEO.
'ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିମ୍ନତମ 6 ମାସ ର ଅନୁଭବ ଥିବା କଥା. ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ.
You should have a minimum with six months' experience.
You should have a minimum of six months' experience.
'ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କୁ ପଡିବ. ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ.
You will have to make accommodation arrangements for the delegates.
You will have to make accommodation arrangements to the delegates.
'ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କୁ ପଡିବ. ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ .
You will have to liaison with senior people from other companies.
You will have to liaison to senior people from other companies.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ କରୁଛୁ.
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles.
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles
  ଆପଣ ସେଲ୍ସ୍ ଟିମ୍ ନେତୃତ୍ବ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team.
  • you
  • for
  • to
  ଆପଣ ବିକ୍ରୀ ର ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ.
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets.
  • for
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ