ఉద్యోగ ప్రతిపాదనలు: Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
ఉద్యోగ ప్రతిపాదనలు: Prepositions
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
You should have at least three years experience ______
in
to
at
for
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
She will report ______
in
at
to
of
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
A working knowledge ______
on
to
in
of
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
You will work ______
for
on
to
about
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'నువ్వు CEO కి పూర్తి మద్దతు అందిస్తావు.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.
You would provide full support to the CEO
You would provide full support in the CEO
'మీకు ఆరు నెలల కనీస అనుభవం ఉండాలి.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.
You should have a minimum with six months' experience
You should have a minimum of six months' experience
'మీరు ప్రతినిధుల కోసం వసతి ఏర్పాట్లు చేయవలసి ఉంటుంది.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.
You will have to make accommodation arrangements for the delegates
You will have to make accommodation arrangements to the delegates
'మీరు ఇతర కంపెనీల సీనియర్ వ్యక్తులతో అనుసంధానం చేసుకోవలసి ఉంటుంది.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.
You will have to liaison with senior people from other companies
You will have to liaison to senior people from other companies
మేము ప్రస్తుతం విస్తృతమైన స్థానాల కోసం అభ్యర్ధులను తీసుకుంటున్నాము.
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles
  సేల్స్ టీం ను నిర్వహించటానికి నువ్వు బాధ్యత వహిస్తావు.
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team
  • you
  • for
  • to
  సేల్స్ లక్ష్యాలకు నువ్వే జవాబుదారి అవుతావు.
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets
  • for
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం