തൊഴിൽ പരസ്യങ്ങൾ : Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
തൊഴിൽ പരസ്യങ്ങൾ : Prepositions
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You should have at least three years experience ______
in
to
at
for
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
She will report ______
in
for
to
of
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
A working knowledge ______
on
to
in
of
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You will work ______
for
on
to
about
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'താങ്കൾ സിഇഒയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും.' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുത്താലും.
You would provide full support to the CEO
You would provide full support in the CEO
'താങ്കൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം.' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുത്താലും.
You should have a minimum with six months' experience
You should have a minimum of six months' experience
'പ്രതിനിധികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടിവരും ' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുത്താലും.
You will have to make accommodation arrangements for the delegates
You will have to make accommodation arrangements to the delegates
'താങ്കൾക്ക് മറ്റ്‌ കമ്പനികളുടെ മുതിർന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുത്താലും
You will have to liaison with senior people from other companies
You will have to liaison to senior people from other companies
നിലവിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന തസ്തികകൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷകരുടെ നിയമനം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles
  വിൽപ്പന സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം താങ്കൾക്കാണ്
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team
  • you
  • for
  • to
  വിൽപന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം താങ്കൾക്ക് ആയിരിക്കും.
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets
  • for
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്