નોકરી ની અરજી: Prepositions
try Again
Tip1:hello
Lesson 210
નોકરી ની અરજી: Prepositions
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You should have at least three years experience ______
in
to
at
for
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
She will report ______
in
at
to
of
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The assistant will be responsible ______
on
for
to
of
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
A working knowledge ______
on
to
in
of
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You will work ______
for
on
to
about
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Our company is specializing ______
on
in
for
about
'તમે સીઈઓ ને પૂરું સમર્થન પ્રદાન કરશો ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
You would provide full support to the CEO
You would provide full support in the CEO
'તમારી પાસે ઓછા માં ઓછો 6 મહિના નો અનુભવ હોવો જોઈએ ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
You should have a minimum with six months' experience
You should have a minimum of six months' experience
'તમારે પ્રતિનિધિઓ માટે રહેવાની વ્યવસ્થા કરવી પડશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
You will have to make accommodation arrangements for the delegates
You will have to make accommodation arrangements to the delegates
'તમારે બીજી કંપનીઓ ના વરિષ્ઠ લોકો સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરવા પડશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.
You will have to liaison with senior people from other companies
You will have to liaison to senior people from other companies
વર્તમાન માં અમે ભૂમિકાઓ ની એક વિસ્તૃત શ્રુંખલા માટે ઉમ્મેદવારો ની ભરતી કરી રહ્યા છીએ
  • We are currently
  • on a wide range
  • of roles
  • recruiting candidates
  • for a wide range
  • in roles
  તમે વેચાણ ટીમ ના નેતૃત્વ માટે જવાબદાર હશો
  • will be responsible
  • are
  • leading the sales team
  • you
  • for
  • to
  તમે વેચાણ ના લક્ષ્ય માટે જવાબદાર હશો
  • you are
  • you would be
  • accountable
  • to
  • the sales targets
  • for
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ