ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਾਏ: Should, Ought to
try Again
Tip1:hello
Lesson 213
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਾਏ: Should, Ought to
ਟਿਪ
She should quit smoking = ਉਸਨੂੰ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
You ought to visit us on weekends = ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਤਾਹਾਂਤ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
'Should' ਅਤੇ 'ought to' ਦਾ use 'ਕੀ ਕਰਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ' ਜਾਂ 'ਕੀ ਕਰਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?' ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
They ought to start gymming
They ought start gymming
They ought to starts gymming
They ought to starting gym
ਟਿਪ
You ought not to go alone = ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
You should not go alone = ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
'Should' ਅਤੇ 'ought to' ਦਾ 'use' 'ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਹੈ?' ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 'ought + not + to' ਆਉਂਦਾ ਹੈ - 'not' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.
'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
They should not to park the car in front of the main entrance
They should not park the car in front of the main entrance
They could not park the car in front of the main entrance
They might not park the car in front of the main entrance
'ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
Neha should told us earlier
Neha should have to told us earlier
Neha should have tell us earlier
Neha should have told us earlier
'ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
You ought to listen your father
You ought to be listen to your father
You ought to listen to your father
You ought to listened your father
ਟਿਪ
I think I ought to leave now = ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Do you think we should leave now? = ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ situation ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ 'should' ਅਤੇ 'ought to' use ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਅਕਸਰ 'I think', 'I don't think', 'Do you think' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਟਿਪ
I should have cleaned the house = ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
I ought to have bought her a gift = ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਪਹਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ should have/ought to have + past participle ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
'ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
We should not have spent that much on the clothes
We should not has spent that much on the clothes
We should not have spend that much on the clothes
We could not have spent that much on the clothes
'ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
I ought have come home earlier
I ought to have came home earlier
I ought to have come home earlier
I ought to has come home earlier
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
They ______
should
should had
should have
should to
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
We ______
should to
should have
ought to
ought
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
He ______
should have study
should has studied
should have studied
should have studyed
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
should not to have had
should not has had
should not have have
should not have had
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
She ______
ought not have gone
ought not to have go
ought not to have gone
ought not to has gone
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
  • time
  • should have
  • on
  • came
  • come
  • they
  ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
  • the traffic rules
  • ought
  • to
  • we
  • have broken
  • not
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • the food
  • chew
  • they
  • chewed
  • should
  • well
  ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ