సలహాలు మరియు సూచనలు: Should, Ought to
try Again
Tip1:hello
Lesson 213
సలహాలు మరియు సూచనలు: Should, Ought to
చిట్కా
She should quit smoking = ఆమె పొగ త్రాగడం మానివేయాలి
You ought to visit us on weekends = నువ్వు మమ్మల్ని వారాంతాలు సందర్శించాలి.
'Should' మరియు 'ought to' ల use 'ఏది చేయడం మంచిది?' లేదా 'ఏది చేయడం సరైనది?' చెప్పేటప్పుడు ఉంటుంది.
'వాళ్ళు జిమ్ చేయడం మొదలుపెట్టాలి.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
They ought to start gymming
They ought start gymming
They ought to starts gymming
They ought to starting gym
చిట్కా
You ought not to go alone = నువ్వు ఒక్కదానివే వెళ్ళకూడదు.
You should not go alone = నువ్వు ఒక్కదానివే వెళ్ళకూడదు.
'Should' మరియు 'ought to' ల use 'ఏది చేయగూడదు?' గురించి సలహా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఉంటుంది. శ్రద్ధగా గమనించండి, 'ought + not + to' వస్తుంది - 'not' మధ్యలో వస్తుంది.
'వాళ్ళు ప్రధాన ద్వారానికి ఎదురుగా కారు నిలపకూడదు.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
They should not to park the car in front of the main entrance
They should not park the car in front of the main entrance
They could not park the car in front of the main entrance
They might not park the car in front of the main entrance
'నేహ మనకు ముందే చెప్పాల్సింది.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
Neha should told us earlier
Neha should have to told us earlier
Neha should have tell us earlier
Neha should have told us earlier
'నువ్వు మీ నాన్నని వినాలి.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
You ought to listen your father
You ought to be listen to your father
You ought to listen to your father
You ought to listened your father
చిట్కా
I think I ought to leave now = నేను అనుకుంటున్నాను, నేను ఇప్పుడే పోవాలని.
Do you think we should leave now? = మనం ఇప్పుడే పోవాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావా?

ఏదైనా situation లో ఎవరికైనా సలహా ఇవ్వటానికి లేదా తీసుకోటానికి కూడా 'should' మరియు 'ought to' use చేస్తాము.
ఇలాంటి వాక్యాలు తరచుగా 'I think', 'I don't think', 'Do you think' లతో మొదలవుతాయి.
చిట్కా
I should have cleaned the house = నేను ఇల్లు శుభ్రపరచి ఉండాల్సింది.
I ought to have bought her a gift = నేను ఆమెకు ఒక కానుక కొనాల్సింది.
గతంలో ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే మనం 'should have/ought to have + past participle' ను ఉపయోగిస్తాము.
'మనం దుస్తుల మీద అంత ఖర్చు చేయాల్సింది కాదు.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
We should not have spent that much on the clothes
We should not has spent that much on the clothes
We should not have spend that much on the clothes
We could not have spent that much on the clothes
'నేను ఇంటికి ముందుగా రావలసింది.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
I ought have come home earlier
I ought to have came home earlier
I ought to have come home earlier
I ought to has come home earlier
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
They ______
should
should had
should have
should to
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
We ______
should to
should have
ought to
ought
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
He ______
should have study
should has studied
should have studied
should have studyed
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
I ______
should not to have had
should not has had
should not have have
should not have had
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
She ______
ought not have gone
ought not to have go
ought not to have gone
ought not to has gone
వాళ్ళు సమయానికి రావలసింది.
  • time
  • should have
  • on
  • came
  • come
  • they
  మనం ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘించాల్సింది కాదు.
  • the traffic rules
  • ought
  • to
  • we
  • have broken
  • not
  వారు భోజనాన్ని బాగా నమలాలి.
  • the food
  • chew
  • they
  • chewed
  • should
  • well
  నువ్వు మాతో రావాలి
  మనం ఇంటికి వెళ్ళాలి
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం