सल्ला आणि मत: Should, Ought to
try Again
Tip1:hello
Lesson 213
सल्ला आणि मत: Should, Ought to
टिप
She should quit smoking = तिने धुम्रपान करणे सोडले पाहिजे
You ought to visit us on weekends = तुम्ही आम्हाला आठवड्याच्या शेवटी भेटायला यायला हवे
'Should' आणि 'ought to' चा use 'काय करणे चांगले आहे' किंवा 'काय करणे योग्य आहे?' हे सांगण्यासाठी केला जातो
'त्यांनी जिम करणे सुरु करायला हवे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
They ought to start gymming
They ought start gymming
They ought to starts gymming
They ought to starting gym
टिप
You ought not to go alone = तुम्ही एकटे जाऊ नये
You should not go alone = तुम्ही एकटे जाऊ नये
'Should' आणि 'ought to' चा use 'काय करायचे नाही?' च्या विषयी सल्ला देतेवेळी सुद्धा केला जातो.
लक्षात घ्या कि 'ought + not + to' येते - 'not' मध्ये येते.
'त्यांनी गाडी मुख्य दरवाज्यासमोर लावू नये.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
They should not to park the car in front of the main entrance
They should not park the car in front of the main entrance
They could not park the car in front of the main entrance
They might not park the car in front of the main entrance
'नेहाने आपल्याला आधी सांगायला हवे होते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Neha should told us earlier
Neha should have to told us earlier
Neha should have tell us earlier
Neha should have told us earlier
'तुम्ही तुमच्या वडिलांचे म्हणणे ऐकायला हवे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You ought to listen your father
You ought to be listen to your father
You ought to listen to your father
You ought to listened your father
टिप
I think I ought to leave now = मला वाटते मला आता निघायला हवे
Do you think we should leave now? = काय तुम्हाला वाटते आपल्याला आता निघायला हवे?

कोणत्याही situation वर कोणाकडून सल्ला घेणे किंवा देण्यासाठी सुद्धा 'should' आणि 'ought to' use केला जाऊ शकतो.
अशी वाक्य नेहमी 'I think', 'I don't think', 'Do you think' ने सुरु होतात.
टिप
I should have cleaned the house = मला घर स्वच्छ करायला हवे होते
I ought to have bought her a gift = मी तिच्यासाठी भेटवस्तू खरेदी करायला हवी होती
जर गतकाळात कोणी काही चुकीचे केले असेल तर आपण 'should have/ought to have' + past participle चा वापर करतो.
'आपण कपड्यांवर इतका खर्च करायला नको होता' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
We should not have spent that much on the clothes
We should not has spent that much on the clothes
We should not have spend that much on the clothes
We could not have spent that much on the clothes
'मी घरी लवकर यायला हवे होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I ought have come home earlier
I ought to have came home earlier
I ought to have come home earlier
I ought to has come home earlier
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
should
should had
should have
should to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
should to
should have
ought to
ought
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
should have study
should has studied
should have studied
should have studyed
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
should not to have had
should not has had
should not have have
should not have had
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
ought not have gone
ought not to have go
ought not to have gone
ought not to has gone
त्यांनी वेळेवर यायला हवे होते
  • time
  • should have
  • on
  • came
  • come
  • they
  आपण रहदारीच्या नियमांचे उल्लंघन करायला नको होते.
  • the traffic rules
  • ought
  • to
  • we
  • have broken
  • not
  त्यांनी जेवण चांगले चावले पाहिजे
  • the food
  • chew
  • they
  • chewed
  • should
  • well
  तुम्ही आमच्यासोबत यायला हवे
  आम्हाला घरी जायला हवे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द