खान पान, भाडाहरुको नाम
try Again
Tip1:hello
Lesson 214
खान पान, भाडाहरुको नाम
टिप
=
यो लेसनलाई हामीले तीन भागमा बाढेका छौं.
पहिलो भागमा हामी खानाको प्रकारहरु बारे पढ्छौं.
दोस्रो भागमा हामी खाना पकाउने तरिकाहरु बारे पढ्छौ
र तेस्रो भागमा हामी कटलरी बारे पढ्छौ.
=
टिप
=
खानाको प्रकार:
1. Vegetables (तरकारी) - पालुङगो, काउली, आलू, बैंगन, आदि
2. Fruits (फलफुल) - केरा, अंगूर, सुन्तला, आदि
3. Dairy (दुग्ध पदार्थ) - दूध, दही, पनिर, आदि
4. Meat (मासु) - Mutton (मटन), chicken (चिकन), pork (सुंगुरको मासु)
5. Sea food - माछा, श्रिम्प, आदि
6. Grains (अन्न) - wheat (गहुँ), rice (चामल), आदि
7. Pulses (दाल)
=
''Kidney beans' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Pulses
Meat
''Melon' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Mutton' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Radish' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Cheese' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Lettuce' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Brinjal/Eggplant' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Cream' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Beef' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Pork' कुन वर्गमा पर्छ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
cooking methods खाना पकाउने विधि
bake ओवनमा पकाउनु/सेकाउनु
roast सेकाएर पकाउनु
fry भुट्नु
defrost बरफ पगालेर हटाउनु
stir चलाउनु
grill आगोमा पोल्नु
blend मशीनले मिश्रण गर्नु
peel छिल्नु
slice पातलो गरी काट्नु
melt पगाल्नु
boil उमाल्नु
mix मिलाउनु
squeeze निचोड्नु
simmer बिस्तारै पकाउनु
grate कोरेसोमा कोर्नु
steam बाफले पकाउनु
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We can ______
bake
slice
blend
freeze
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
They ______
freeze
chop
roast
mix
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You can ______
buy
defrost
grind
freeze
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You will need a wooden spoon to ______
shake
chop
burn
stir
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You can make milkshakes with a ______
blender
oven
microwave
knife
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You need to ______
great
grate
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
slice
break
boil
freeze
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
If you ______
boil
grate
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
To mix all the ingredients, we use a ______
oven
gril
mixer
roast
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Grate
Burn
Freeze
Simmer
खाना को भाडा (cutelry)
pitcher घड़ा
plate प्लेट
spoon चम्चा
fork कांटा
tray ट्रे
mug मग
knife चक्कु
straw स्ट्र
bowl कचौरा
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
You can eat soup with a ______
spoon
knife
fork
pitcher
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You can suck drinks through a ______
glass
straw
bowl
plate
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You can put food on a ______
mug
cup
plate
pitcher
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You can carry the cups in a ______
knife
fork
oven
tray
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You can slice meat with a ______
spoon
knife
fork
bowl
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We can drink coffee or tea from a ______
mug
knife
fork
microwave
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We can pour water from ______
knife
fork
oven
pitcher
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द