ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
try Again
Tip1:hello
Lesson 214
ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਟਿਪ
=
ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ.
ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ.
ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਕਟਲਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ.
=
ਟਿਪ
=
ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ:
1. Vegetables (ਸਬਜੀਆਂ) - ਪਾਲਕ, ਗੋਭੀ, ਆਲੂ, ਬੈਂਗਨ, ਆਦਿ
2. Fruits (ਫਲ) - ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਅੰਗੂਰ, ਸੰਤਰਾ, ਆਦਿ
3. Dairy (ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥ) - ਦੁੱਧ, ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਆਦਿ
4. Meat (ਮੀਟ) - Mutton (ਮਟਨ), chicken (ਚਿਕਨ), pork (ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ)
5. Sea food - ਮੱਛੀ, ਝੀਂਗੇ, ਸ਼ਰਿੰਪ, ਆਦਿ
6. Grains (ਅਨਾਜ) - wheat (ਕਣਕ), rice (ਚਾਵਲ), ਆਦਿ
7. Pulses (ਦਾਲ)
=
''Kidney beans' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Pulses
Meat
''Melon' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Mutton' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Radish' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Cheese' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Lettuce' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Brinjal/Eggplant' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Cream' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Beef' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Pork' ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
Cooking methods ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ
Bake ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ/ਸੇਕਣਾ (ਸਿੱਧੇ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ)
Roast ਭੁੰਨਣਾ
Fry ਤਲਣਾ
Defrost ਬਰਫ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ
Stir ਹਿਲਾਉਣਾ
Grill ਖੁੱਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਰਿਲ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ
Blend ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਣਾ
Peel ਛਿੱਲਣਾ
Slice ਫਾੜੀ ਕੱਟਣਾ
Melt ਪਿਘਲਾਉਣਾ
Boil ਉਬਾਲਣਾ
Mix ਮਿਲਾਉਣਾ
Squeeze ਨਿਚੋੜਣਾ
Simmer ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਕਾਉਣਾ
Grate ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਣਾ
Steam ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
We can ______
bake
slice
blend
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
They ______
freeze
chop
roast
mix
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You can ______
buy
defrost
grind
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You will need a wooden spoon to ______
shake
chop
burn
stir
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You can make milkshakes with a ______
blender
oven
microwave
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You need to ______
great
grate
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
I ______
slice
break
boil
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
If you ______
boil
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
To mix all the ingredients, we use a ______
oven
gril
mixer
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
Grate
Burn
Freeze
Simmer
ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰਤਨ (cutlery)
pitcher ਘੜਾ
plate ਪਲੇਟ
spoon ਚਮਚਾ
fork ਕਾਂਟਾ
tray ਟ੍ਰੇ
mug ਮੱਗ
knife ਚਾਕੂ
straw ਸਟਰਾ
bowl ਕਟੋਰਾ
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You can eat soup with a ______
spoon
knife
fork
pitcher
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You can suck drinks through a ______
glass
straw
bowl
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You can put food on a ______
mug
cup
plate
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You can carry the cups in a ______
knife
fork
oven
tray
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
You can slice meat with a ______
spoon
knife
fork
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
We can drink coffee or tea from a ______
mug
knife
fork
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
We can pour water from ______
knife
fork
oven
pitcher
=
!
ਸੁਣੋ
ਟਿਪ
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ