ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും പാത്രങ്ങളുടേയും പേരുകൾ
try Again
Tip1:hello
Lesson 214
ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും പാത്രങ്ങളുടേയും പേരുകൾ
ടിപ്
=
ഈ പാഠങ്ങളെ മൂന്ന് ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു.
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാചക രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു
മൂന്നാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ലെറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു.
=
ടിപ്
=
ഭക്ഷണ ഇനങ്ങൾ :
1. Vegetables (പച്ചക്കറികൾ) - ചീര, കാബേജ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വഴുതന, മുതലായവ
2. Fruits (പഴങ്ങൾ) - മാങ്ങ, വാഴപ്പഴം, മുന്തിരി, ഓറഞ്ച്, മുതലായവ
3. Dairy (ഡയറിഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) - പാൽ, തൈര്, ബട്ടർ മുതലായവ
4. Meat (മാംസം) - Mutton (മട്ടൻ), chicken (ചിക്കൻ), pork (പന്നിയുടെ മാംസം)
5. Sea food - ഫിഷ്,കൊഞ്ച്,ചെമ്മീൻ മുതലായവ
6. Grains (ധാന്യങ്ങൾ) - wheat (ഗോതമ്പ്), rice (അരി), മുതലായവ
7. Pulses (പരിപ്പ്)
=
'Kidney beans, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Pulses
Meat
'Melon, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Mutton, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Radish, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Cheese, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Lettuce, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Brinjal/Eggplant, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Cream, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Beef, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Pork, ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
cooking methods പാചക രീതികൾ
bake ബേക്ക് ചെയ്യുക (നേരിട്ട് തീയിൽവയ്ക്കാതെ)
roast റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക
fry വറുക്കുക / പൊരിക്കുക
defrost ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക
stir ഇളക്കുക
grill തുറസ്സായിടത്ത് തീയിൽ ഗ്രിൽ ചെയ്യുക
blend കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുന്ന യന്ത്രം
peel തൊലികളയുക
slice ചെറീയ കഷണങ്ങളാക്കുക
melt ഉരുക്കുക
boil തിളപ്പിക്കുക
mix കൂട്ടിച്ചേർക്കുക
squeeze പിഴിയുക
simmer സാവധാനം പാകം ചെയ്യുക
grate ചുരണ്ടുക
steam ആവിയിൽ പാകം ചെയ്യുക
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
We can ______
bake
slice
blend
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
They ______
freeze
chop
roast
mix
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You can ______
buy
defrost
grind
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You will need a wooden spoon to ______
shake
chop
burn
stir
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You can make milkshakes with a ______
blender
oven
microwave
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You need to ______
great
grate
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
slice
break
boil
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
If you ______
boil
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
To mix all the ingredients, we use a ______
oven
gril
mixer
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Grate
Burn
Freeze
Simmer
ഭക്ഷണപാത്രങ്ങൾ (cutlery)
pitcher പിടിയുള്ള പാത്രം
plate തട്ടം
spoon കരണ്ടി
fork ഫോർക്ക് / മുള്ള്
tray തട്ടം
mug മഗ്
knife കത്തി
straw സ്ട്രോ
bowl കിണ്ണം
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You can eat soup with a ______
spoon
knife
fork
pitcher
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You can suck drinks through a ______
glass
straw
bowl
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You can put food on a ______
mug
cup
plate
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You can carry the cups in a ______
knife
fork
oven
tray
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
You can slice meat with a ______
spoon
knife
fork
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
We can drink coffee or tea from a ______
mug
knife
fork
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
We can pour water from ______
knife
fork
oven
pitcher
=
!
കേൾക്കുക
ടിപ്
അടുത്ത വാക്ക്