ખાન-પણ, વાસણ ના નામ
try Again
Tip1:hello
Lesson 214
ખાન-પણ, વાસણ ના નામ
ટીપ
=
આ લેસન ને અમે ત્રણ ભાગ માં વહેચ્યો છે.
પહેલા ભાગ માં આપણે જમવાના પ્રકાર વિષે ભણીશું.
બીજા ભાગ માં આપણે જમવાનું બનાવવાની રીત વિષે ભણીશું
અને ત્રીજા ભાગ માં આપણે કટલેરી વિષે ભણીશું.
=
ટીપ
=
જમવાના પ્રકાર:
1. Vegetables (શાકભાજી) - પાલક, કોબી, બટેટા, રીંગણ, વગેરે
2. Fruits (ફળ) - કેરી, કેળા, દ્રાક્ષ, સંતરા, વગેરે
3. Dairy (ડેરી પદાર્થ) - દૂધ, દહીં, છાશ, વગેરે
4. Meat (મીટ) - Mutton (મટન), chicken (ચીકન), pork (સુવર નું માંસ)
5. Sea food - માછલી, ઝીંગા, શ્રીમ્પ, વગેરે
5. Grains (અનાજ) - wheat (ઘઉં), rice (ભાત), વગેરે
6. Pulses (દાળ)
=
'Kidney beans' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Pulses
Meat
'Melon' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Mutton' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Radish' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Cheese' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
''Lettuce' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Brinjal / Eggplant' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Cream' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Beef' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
'Pork' ક્યાં વર્ગ ને સંબંધિત છે?' ;
Fruit
Vegetable
Dairy
Meat
cooking methods જમવાનું બનાવવાની વિધિઓ
bake ઓવન માં પકાવવું /સેકવું (સીધું તાપ પર નહિ)
roast શેકવું
fry તળવું
defrost બરફ ઓગળી ને હટાવવો
stir હલાવવું
grill ખુલા તાપ ની મદદ થી ગ્રીલ પર પકાવવું
blend હાથ થી પકડવાના મશીન થી મિશ્રણ કરવું
peel છોલવું
slice ફાડા કરવા
melt પીગાળવું
boil ઉકાળવું
mix મેળવવું
squeeze નીચોવવું
simmer ધીરે ધીરે પકાવવું
grate છીણવું/ખમણવું
steam વરાળ થી પકાવવું
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
We can ______
bake
slice
blend
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
They ______
freeze
chop
roast
mix
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You can ______
buy
defrost
grind
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You will need a wooden spoon to ______
shake
chop
burn
stir
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You can make milkshakes with a ______
blender
oven
microwave
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You need to ______
great
grate
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
I ______
slice
break
boil
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
If you ______
boil
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
To mix all the ingredients, we use ______
oven
gril
mixer
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
______
Grate
Burn
Freeze
Simmer
જમવાના વાસણ (cutelry)
pitcher ઘડો
plate થાળી
spoon ચમચી
fork કાંટો
tray ટ્રે
mug મગ
knife ચાકુ / ચપ્પુ
straw સ્ટ્રો / ભૂંગળી
bowl કટોરો / વાડકો
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You can eat soup with ______
spoon
knife
fork
pitcher
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You can suck drinks through ______
glass
straw
bowl
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
You can put food on ______
mug
cup
plate
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You can carry the cups in a ______
knife
fork
oven
tray
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
You can cut meat with ______
spoon
knife
fork
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
We can drink coffee or tea from a ______
mug
knife
fork
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
We can pour water from ______
knife
fork
oven
pitcher
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ