Determiners Quantifiers
try Again
Tip1:hello
Lesson 215
Determiners Quantifiers
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They have had ______
lots of
lot of
lots
lot
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He's having ______
a lots of
lot of
many of
a lot of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
all of
all
none
half
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Much
Most
Half of
Several
टिप
They all are happy today = आज ते सर्व आनंदी आहेत
We have cleaned all the rooms = आम्ही सर्व खोल्या साफ केल्या होत्या
All that matters is to win = फक्त जिंकणेच महत्वाचे आहे
'All' चा वापर एकवचन नाम, अनेकवचन नाम, व्यंजन, संख्या, सर्वनाम वगैरेच्या पुढे केला जाऊ शकतो
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Most
Many
None
None of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
These problems will affect ______
the whole
most
none
half
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
All
All of
None
The whole
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Most
none
half of
The whole
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He has drunk ______
the whole
none
most
half
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Lots of
Lot of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
'How many people did you know at the party?' ______
Several
Much
'त्या शास्त्रीय नर्तकी बनण्यासाठी जास्तच उंच आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
She is not tall to be a classical dancer
She is too tall to be a classical dancer
She is to tall to be a classical dancer
She is enough tall to be a classical dancer
'पन्नास लोकांना जागा देण्याइतपत खोली पर्याप्त मोठी होती' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
The room was too big to accommodate fifty people
The room was enough big to accommodate fifty people
The room was very big enough to accommodate fifty people
The room was big enough to accommodate fifty people
'ही सुटकेस उचलण्यासाठी जास्तच जड आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
This suitcase is less heavy to lift
This suitcase is to heavy to lift
This suitcase is too heavy to lift
This suitcase is many heavy to lift
'मी माफी मागतो, पण आपले काम स्वीकारण्यायोग्य नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I am sorry, but your work is not good too
I am sorry, but your work is not good enoughly
I am sorry, but your work is not many good
I am sorry, but your work is not good enough
'मी आज काम करू शकत नाही. खूप उष्मा आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I can't work today. It's too hot.
I can't work today. It's to hot.
I can't work today. It's enough hot.
I can't work today. It's a lot of hot.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द