Quantifiers: Each, every
try Again
Tip1:hello
Lesson 216
Quantifiers: Each, every
टिप
She was wearing a ring on each finger = तिने प्रत्येक बोटात एक अंगठी घातली होती
She calls me every day = ती मला दररोज फोन करते

Each आणि every दोन्ही, च्या अगदी नंतर singular noun येते. यांचा अर्थ जवळजवळ एकसारखाच असतो. पण लक्षात ठेवा, कि जर फक्त दोन वस्तू/व्यक्तींच्या दिशेने इशारा करत आहात, तर 'each' वापरा.
टिप
=
कधी कधी आपण 'each' आणि 'every' चा वापर समान अर्थासाठी सुद्धा करतो.
=
जेव्हा वक्ता प्रत्येक व्यक्तीविषयी बोलतो तेव्हा 'each' आणि समूहाविषयी बोलण्यासाठी 'every' चा वापर होतो.

Each boy was given the school uniform (इथे प्रत्येक (एक) मुलाविषयी बोलले जात आहे.)

Every boy was given the same school uniform (इथे पूर्ण समूहाविषयी बोलले जात आहे.)
टिप
Each of us has different views = आपल्यातील प्रत्येकाचे विचार वेगवेगळे आहेत
'Each' च्या नंतर अनेकवचन नाम सुद्धा येऊ शकते, पण याचा वापर 'of' + 'determiner' किंवा सर्वनाम च्या सोबत केला गेला पाहिजे आणि क्रियापदाचे एकवचन रूपच होईल.
I will never manage to talk to each of my employees = मी प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी कधी बोलू शकणार नाही
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Does ______
each
every
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Last year ______
both
every
all
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She seems to be getting prettier ______
all
each
single
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She was wearing beautiful rings on ______
each
all
every
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Each
Every
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Almost ______
each
every
both
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The Olympic games are held ______
each
every
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
In a game of tennis there are two or four players. ______
Each
All
Both
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Sarah plays volleyball ______
all
every
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I tried to call her two or three times, but ______
all
each
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neha has read ______
all
every
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Our football team is playing well. We've won ______
each
every
all
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There are six apartments in this building. ______
Every
Each
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I understood most of what they said but not ______
each
every
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The book is divided in five parts and ______
both
every
each
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There's a train to London ______
each
every
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द