Making plurals (अनेकवचन बनविणे): Using -ves
try Again
Tip1:hello
Lesson 217
Making plurals (अनेकवचन बनविणे): Using -ves
टिप
Singular: The cow gave birth to a calf = गायीने एका वासराला जन्म दिला
बहुतेक नामांमध्ये '-s/-es' जोडून अनेकवचन बनते पण काही नाम अनियमित अनेकवचन असतात.
या अनियमित नामांच्या शेवटी '-f' आणि '-fe' येते आणि यांचे अनेकवचन रूप बनवण्यासाठी '-f' आणि '-fe' ला काढून शेवटी '-ves' जोडले जाते.
Plural: Cows give their calves milk every morning = गाय आपल्या वासरांना रोज सकाळी दूध देते.
लक्षात ठेवा कि सर्व '-f' किंवा '-fe' ने संपणाऱ्या नामांचे अनेकवचन असे (-ves जोडून) बनत नाही, काही मध्ये '-s' च लागते
टिप
=
'-Ves' वाला नियम, दरवेळी वापरला जात नाही.
=
जसे या शब्दांचे अनेकवचन -s लावून बनते: Cliff - Cliffs
Sniff - Sniffs
Roof - Roofs
Chief - Chiefs.

या शब्दांचे अनेकवचन '-s/-ves' दोघांपैकी काहीही लावून बनते:
Scraf - Scarfs, Scarves
Dwarf - Dwarfs (common), Dwarves
Singular Plural
Calf Calves
Scarf Scarfs/Scarves
Half Halves
Dwarf Dwarfs/Dwarves
Knife Knives
Leaf Leaves
Life Lives
Loaf Loaves
Self Selves
Shelf Shelves
Thief Thieves
Wife Wives
Wolf Wolves
'Scarf' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Scarves
Scarfes
'Half' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Halfs
Halves
'Dwarf' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Dwarfs
Dwarfes
'Knife' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Knives
Knifes
'Leaf' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Leafs
Leaves
'Life' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Lives
Lifes
'Loaf' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Loafs
Loaves
'Self' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Selfs
Selves
'Shelf' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Shelves
Shelfs
'Thief' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Thieves
Thiefs
'Wife' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Wifes
Wives
'Wolf' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Wolves
Wolfs
'Roof' चे अनेकवचनी रूप निवडा
Roofs
Rooves
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द