Future Progessive: Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 218
Future Progessive: Practice
टिप
I will be having dinner at 7 = मी 7 वाजता रात्रीचे जेवण घेत असेन

आपण 'Future Progressive' चा वापर तेव्हा करतो जेव्हा आपण हे सांगतो कि भविष्यात एखाद्या वेळी आपण काय करत असू.

I'll be driving into the town later on.
Do you want a ride?
= मी नंतर ड्राइव करून शहरात जात असेन.
काय आपल्याला सवारी आवडेल?

हे त्या गतिविधींना दर्शविते ज्या भविष्यात एखाद्या वेळी सुरु होऊन, काही कालावधीसाठी चालू आहेत
टिप
Will you be using your camera tomorrow? I was wondering if I could borrow it = काय आपण उद्या आपल्या कॅमेऱ्याचा वापर कराल? मी विचार करत होतो जर मी तो उधार घेऊ शकलो असतो.
जेव्हा आपण कोणाशी विनम्र पद्धतीने त्याच्या योजनेच्या बाबतीत विचारतो, विशेषतः जेव्हा आपण कोणाकडून आपल्यासाठी काही काम करून घेऊ इच्छितो, तेव्हा सुद्धा 'Future Progressive' चा वापर करतात.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Don't call me at 8. ______
I will be doing
will I be doing
I am doing
I was doing
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
What ______
will you be doing
you will be doing
will be you doing
were you doing
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Where ______
will you be living
will you be live
was you be living
will you living
उद्या 9 वाजता, आपण दिल्लीसाठी उड्डाण करत असू.
  • Tomorrow at 9,
  • be
  • flying
  • we will
  • be fly
  • to Delhi
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  will be driving
  will be drive
  will driving
  was driving
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  By this time tomorrow night, I ______
  will be sleeping
  will be sleep
  was sleeping
  be will sleeping
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Will we be spending
  Will we be spent
  will spending
  were spending
  'मी 8 वाजता जेऊ शकत नाही, 8 वाजता मी पोहत असेन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  I cannot eat at 8, I will be swimming at 8
  I cannot eat at 8, I be swimming at 8
  I cannot eat at 8, I had been swimming at 8
  I cannot eat at 8, I will be swim at 8
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  will be work
  will be working
  working
  were working
  'ते शुक्रवारी 6 वाजता एक नवीन गाणे गात असतील' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  At 6 o'clock on Friday they will be singing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they will singing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they will be sing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they were singing a new song.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Tomorrow at nine, I ______
  will be writing
  will writing
  was writing
  am write
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She ______
  will be sleeping
  will slept
  will sleeping
  is sleeping
  'आपण कुठे वाट पाहत असाल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Where will you be waiting?
  Where you be waiting?
  Where will you be wait?
  Where will you waiting?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  will be working
  will working
  was working
  were working
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  will be playing
  will be play
  will be played
  was play
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I hope I ______
  will have
  will be having
  be have
  will be have
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द