Future Progessive: Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 218
Future Progessive: Practice
टिप
I will be having dinner at 7 = म 7 बजे रातिको भोजन गरिरहेको हुन्छु.

हामी 'Future Progressive' को उपयोग तब गर्छौ जब हामी यो भन्छौ कि भविष्यको कुनै समयमा हामी के गरिरहेका हुन्छौं.

I'll be driving into the town later on.
Do you want a ride?
= म पछि ड्राइव गरेर शहर गईरहेको हुन्छु.
के तपाई सवारी मन पराउनु हुन्छ?

यसले ती गतिविधिहरुलाई दर्शाउछ जुन भविष्यको कुनै समयमा शुरू भएर, केही समय सम्म चलिरहेको हुन्छ.
टिप
Will you be using your camera tomorrow? I was wondering if I could borrow it = के तपाई भोली आफ्नो क्यामेरा प्रयोग गर्नुहुन्छ? म सोच्दै थिए यदी म उधारो लिनसक्छु.
जब हामी कसैलाई विनम्र तरीकाले उनीहरुको योजनाहरुको बारेमा सोध्छौं, खास गरी जब हामी कसैलाई हाम्रो लागि काम गराउन चाहन्छौ, तब पनि 'Future Progressive' को प्रयोग गर्छौं.
=
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Don't call me at 8. ______
I will be doing
will I be doing
I am doing
I was doing
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
What ______
will you be doing
you will be doing
will be you doing
were you doing
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Where ______
will you be living
will you be live
was you be living
will you living
भोलि 9 बजे, हामी दिल्लीको लागि उड़ान गर्दै हुन्छौ.
  • Tomorrow at 9,
  • be
  • flying
  • we will
  • be fly
  • to Delhi.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  will be driving
  will be drive
  will driving
  was driving
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  By this time tomorrow night, I ______
  will be sleeping
  will be sleep
  was sleeping
  be will sleeping
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  ______
  Will we be spending
  Will we be spent
  will spending
  Were spending
  'म 8 बजे भोजन गर्न सक्दिन, 8 बजे म पौडी खेल्दै हुन्छु.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I cannot eat at 8, I will be swimming at 8
  I cannot eat at 8, I be swimming at 8
  I cannot eat at 8, I had been swimming at 8
  I cannot eat at 8, I will be swim at 8
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  We ______
  will be work
  will be working
  working
  were working
  'उनिहरु शुक्रवार 6 बजे एउटा नयाँ गीत गाइरहेका हुन्छन्.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  At 6 o'clock on Friday they will be singing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they will singing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they will be sing a new song.
  At 6 o'clock on Friday they were singing a new song.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Tomorrow at nine, I ______
  will be writing
  will writing
  was writing
  am write
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  She ______
  will be sleeping
  will slept
  will sleeping
  is sleeping
  'तपाई कता प्रतीक्षा गरी रहनु हुन्छ?' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Where will you be waiting?
  Where you be waiting?
  Where will you be wait?
  Where will you waiting?
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  will be working
  will working
  was working
  were working
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  will be playing
  will be play
  will be played
  was play
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I hope I ______
  will have
  will be having
  be have
  will be have
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द