Future Progessive: Negative
try Again
Tip1:hello
Lesson 219
Future Progessive: Negative
टिप
Call me at 6 PM today as I will not be doing anything then = मला संध्याकाळी 6 वाजता कॉल करा कारण तेव्हा मी काही करत नसेन.
आपण नकारात्मक Future Progressive बनवण्यासाठी
'Will not/won't + Be + क्रियापद + 'ing' चा वापर करतो.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
will not be sleeping
won't sleeping
will not be sleep
will not sleeping
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
will not be
won't not be
will not
was not be
'जेव्हा राज घरी येईल, तेव्हा मी काम करत नसेन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
When Raj gets home, I am not working
When Raj gets home, I will not working
When Raj gets home, I will not be working
When Raj gets home, I will not be work
नेहा झोपलेली नसेल
  • won't
  • will
  • sleep
  • be
  • sleeping
  • Neha
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He ______
  will not be playing
  will not playing
  was not be playing
  is not be playing
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  will not be celebrate
  will not be celebrating
  were not be celebrating
  will not celebrating
  'मी उद्या पूर्ण दिवस काम करत नसेन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  I will not be work all day tomorrow
  I will not be working all day tomorrow
  I will not working all day yesterday
  I will not be working all day yesterday
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am working today, so I ______
  won't be working
  want be working
  was not be working
  won't be work
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The company ______
  will not be looking
  will not looking
  was not be looking
  will not be look
  'जो पर्यंत ती रात्रीचे जेवण घेत नाही, ती आपला गृहपाठ करणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  She won't be do her homework until after dinner.
  She won't not be doing her homework until after dinner.
  She was not be doing her homework until after dinner.
  She won't be doing her homework until after dinner.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Would you like to borrow my car? I ______
  won't
  will not
  won't be
  was not be
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  When she arrives, I ______
  won't be reading
  will not be read
  will not reading
  was not be reading
  'ती जेव्हा जाईल, अनीता चित्रपट पाहत नसेन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  When she arrives, Anita wasn't be watching a film.
  When she arrives, Anita won't not be watching a film.
  When she arrives, Anita won't watching a film.
  When she arrives, Anita won't be watching a film.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Do you want my laptop? I ______
  was be using
  won’t using
  not will be using
  won’t be using
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द