कसै व्यक्तिको विवरण दिन सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
कसै व्यक्तिको विवरण दिन सिक्नुहोस्
You=तपाई
are=
' बुद्धिमान छ.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
is intelligent.
has intelligent.
are intelligent.
is an intelligent.
टिप
is intelligent. = बुद्धिमान छ.
is an intelligent man. = एउटा बुद्धिमान मानिस हो.
An मात्र तब लाग्छ जब तपाई अन्तिममा 'man' वा 'person' लगाउछ.
Eg: is an intelligent man.
अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
बुद्धिमान
तपाई स्मार्ट हुनुहुन्छ.
  • is
  • smart.
  • you
  • are
  • am
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  My father ______
  are
  is
  am
  अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  उनी स्मार्ट छिन्.
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस.
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  You=तपाई
  are=हो
  pretty.= सुन्दर
  ' सुन्दर छे.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  is looks pretty.
  is pretty.
  is looking pretty.
  are pretty.
  मेरी आमा सुन्दर छिन्.
  • is
  • pretty.
  • mine
  • mother
  • my
  • are
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  : Hi ! You are pretty!
  : हाई ! तपाई सुन्दर हुनुहुन्छ!


  : Thanks .
  : धन्यवाद .


  : You are welcome.
  : तपाईलाई स्वागत छ.


  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस.
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस.
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  ' धेरै सुन्दर छे.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  is looks very pretty.
  has very pretty.
  s very pretty.
  is very pretty.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  तपाई धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ.
  You=तपाई
  are=हुनुहुन्छ
  'धेरै राम्रो ' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  Intelligent.
  Pretty.
  Smart.
  Awesome.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  मेरी बहिनि धेरै राम्री छे.
  =
  is=छे
  very=धेरै
  =
  is=छे
  shy=लजाउने
  and=
  =
  is=
  funny=मझाकिलो
  and=
  ' लजाउने र सुन्दर छे.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  is smart and quiet.
  is intelligent and pretty.
  is shy cheerful.
  is shy and pretty.
  ' बुद्धिमान र हंसमुख छे.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  is intelligent and quiet.
  is intelligent and cheerful.
  are intelligent and cheerful.
  has intelligent and cheerful.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  अंकित धेरै मझाकिलो छ.
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  मेरी बहिनी शान्त र लजाउने छे.
  'तपाइकी छोरी धेरै बुद्धिमानी छे.' को अंग्रेज़ी मा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस);
  Your daughter is a very intelligent.
  Your daughter is very intelligent.
  Your daughters very intelligent.
  Your daughter are very intelligent.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द