ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ
My=मेरा
My=मेरा
' ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
is intelligent
has intelligent
are intelligent
is an intelligent
ਟਿਪ
is intelligent = ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ.
is an intelligent man = ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹਨ.
an ਸਿਰਫ ਓਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ man ਜਾਂ person ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. eg: is an intelligent man.
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋ
  • is
  • smart
  • you
  • are
  • am
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  My father ______
  are
  is
  am
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਓਹ ਸਮਾਰਟ ਹੈ
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  is looks pretty
  is pretty
  is looking pretty
  are pretty
  ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ
  • is
  • pretty
  • mine
  • mother
  • my
  • are
  ਸੁਣੋ
  : Hi ! You are pretty!


  : Thanks
  : ਧੰਨਵਾਦ


  : You are welcome
  : ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.


  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  ' ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  is looks very pretty
  has very pretty
  s very pretty
  is very pretty
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Intelligent
  Pretty
  Smart
  Awesome
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  ' ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  is smart and quiet
  is intelligent and pretty
  is shy cheerful
  is shy and pretty
  ' ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹਸਮੁਖ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  is intelligent and quiet
  is intelligent and cheerful
  are intelligent and cheerful
  has intelligent and cheerful
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਅੰਕਿਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਹੈ.
  'ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Your daughter is a very intelligent
  Your daughter is very intelligent
  Your daughters very intelligent
  Your daughter are very intelligent
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ