ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବରଣୀ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବରଣୀ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ
You=ଆପଣ
are=ହେଉଛନ୍ତି
' ବୁଦ୍ଧିମାନ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
is intelligent
has intelligent
are intelligent
is an intelligent
ଟିପ୍
is intelligent = ବୁଦ୍ଧିମାନ.
is an intelligent man = ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ .
'An' କେବଳ ସେତେ ବେଳେ ଲାଗିବ, ଯେବେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ର ଶେଷ ରେ 'man' କିମ୍ବା 'person' ଲଗେଇବେ eg: is an intelligent man.
ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
ବୁଦ୍ଧିମାନ
ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ୍ (ଅଟନ୍ତି )
  • is
  • smart
  • you
  • are
  • am
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  My father ______
  are
  is
  am
  ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ସେ ସ୍ମାର୍ଟ୍ ଅଟେ
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  You=ଆପଣ
  are=ହେଉଛନ୍ତି
  pretty=ସୁନ୍ଦର
  ' ସୁନ୍ଦର ଅଟେ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  is looks pretty
  is pretty
  is looking pretty
  are pretty
  ମୋର ମାଁ ସୁନ୍ଦର.
  • is
  • pretty
  • mine
  • mother
  • my
  • are
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  : Hi ! You are pretty!
  : ହାଏ ! ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର !


  : Thanks .
  : ଧନ୍ୟବାଦ .


  : You are welcome.
  : ଆପଣଙ୍କର ସ୍ବାଗତ.


  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  ' ବହୁତ ସୁନ୍ଦର .' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  is looks very pretty
  has very pretty
  s very pretty
  is very pretty
  ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
  You=ଆପଣ
  are=ହେଉଛନ୍ତି
  'ବହୁତ ଭଲ ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  Intelligent
  Pretty
  Smart
  Awesome
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୋର ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭଲ
  =
  is=ହେଉଛି
  very=ବହୁତ
  =
  is=ଅଟେ
  shy=ଲାଜକୁଳୀ
  and=
  =
  is=ଅଟେ
  funny=ମଜାଳିଆ
  and=
  ' ଲାଜକୁଳୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ.(1ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ);
  is smart and quiet
  is intelligent and pretty
  is shy cheerful
  is shy and pretty
  ' ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଟେ ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  is intelligent and quiet
  is intelligent and cheerful
  are intelligent and cheerful
  has intelligent and cheerful
  ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ଅଂକିତ୍ ବହୁତ କଉତୁକିଆ ଅଟେ.
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୋର ଭଉଣୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ଲାଜକୁଳୀ ଅଟେ.
  'ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
  Your daughter is a very intelligent
  Your daughter is very intelligent
  Your daughters very intelligent
  Your daughter are very intelligent
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ