एखाद्या व्यक्तिचे वर्णन करून देणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
एखाद्या व्यक्तिचे वर्णन करून देणे शिका
You=आपण
are=आहात
' बुद्धिमान आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
is intelligent
has intelligent
are intelligent
is an intelligent
टिप
is intelligent = बुद्धिमान आहेत
is an intelligent man = एक बुद्धिमान व्यक्ती आहेत
An फक्त तेव्हा लागेल जेव्हा आपण शेवटी man किंवा person लावता
Eg: is an intelligent man
इंग्रजीत भाषांतर करा
बुद्धिमान
आपण स्मार्ट आहात
  • is
  • smart
  • you
  • are
  • am
  योग्य शब्द निवडा
  My father ______
  are
  is
  is a
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  ती स्मार्ट आहे
  योग्य शब्द निवडा
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  You=आपण
  are=आहात
  pretty=सुंदर
  ' सुंदर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  is looks pretty
  is pretty
  is looking pretty
  are pretty
  माझी आई सुंदर आहे
  • is
  • pretty
  • mine
  • mother
  • my
  • are
  ऐका
  : Hi ! You are pretty!
  : हाय ! आपण सुंदर आहात!


  : Thanks .
  : आभारी आहे .


  : You are welcome
  : आपले स्वागत आहे


  योग्य शब्द निवडा
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  योग्य शब्द निवडा
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  ' खूप सुंदर आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  is looks very pretty
  has very pretty
  very pretty
  is very pretty
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आपण खूप सुंदर आहात
  You=आपण
  are=आहात
  'खूप चांगले' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Intelligent
  Pretty
  Smart
  Awesome
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझी बहिण खूप चांगली आहे
  =
  is=आहे
  very=खूप
  =
  is=आहे
  shy=लाजाळू
  and=आणि
  =
  is=आहे
  funny=मजेदार
  and=आणि
  'लाजाळू आणि सुंदर आहे.' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  is smart and quiet
  is intelligent and pretty
  is shy cheerful
  is shy and pretty
  ' बुद्धिमान आणि हसमुख आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  is intelligent and quiet
  is intelligent and cheerful
  are intelligent and cheerful
  has intelligent and cheerful
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  अंकित खूप मजेदार आहे
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  माझी बहिण शांत आणि लाजाळू आहे
  'आपली मुलगी खूप बुद्धिमान आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Your daughter is a very intelligent
  Your daughter is very intelligent
  Your daughters very intelligent
  Your daughter are very intelligent
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द