કોઈ વ્યક્તિ નું વિવરણ દેતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
કોઈ વ્યક્તિ નું વિવરણ દેતા શીખો
You=તમે
are=છો
' બુદ્ધિશાળી છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
is intelligent
has intelligent
are intelligent
is an intelligent
ટીપ
is intelligent = બુદ્ધિશાળી છે
is an intelligent man = એક બુદ્ધિશાળી પુરુષ છે
an ફક્ત ત્યારે લાગશે જ્યારે તમે અંત માં man કે person લગાવો છો eg: is an intelligent man
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
બુદ્ધિશાળી
તમે સ્માર્ટ/ બુદ્ધિશાળી/ હોશિયાર છો
  • is
  • smart
  • you
  • are
  • am
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો.
  My father ______
  are
  is
  am
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તે સ્માર્ટ છે
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  You=તમે
  are=છો
  pretty=સુંદર
  ' સુંદર છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  is looks pretty
  is pretty
  is looking pretty
  are pretty
  મારી માઁ સુંદર છે
  • is
  • pretty
  • mine
  • mother
  • my
  • are
  સાંભળો
  : Hi ! You are pretty!
  : હાય ! તમે સુંદર છો!


  : Thanks .
  : આભાર .


  : You are welcome
  : તમારું સ્વાગત છે


  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  ' ખૂબ સુંદર છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  is looks very pretty
  has very pretty
  svery pretty
  is very pretty
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  તમે બહુ જ સુંદર છો
  You=તમે
  are=છો
  'ખૂબ સરસ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Intelligent
  Pretty
  Smart
  Awesome
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારી બહેન ખૂબ સરસ છે
  =
  is=છે
  very=ખૂબ
  =
  is=છે
  shy=શરમાળ
  and=અને
  =
  is=છે
  funny=રમૂજી
  and=અને
  ' શરમાળ અને સુંદર છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  is smart and quiet
  is intelligent and pretty
  is shy cheerful
  is shy and pretty
  ' બુદ્ધિશાળી અને હસમુખ છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  is intelligent and quiet
  is intelligent and cheerful
  are intelligent and cheerful
  has intelligent and cheerful
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  Mark ખૂબ રમૂજી છે
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  મારી બહેન શાંત અને શરમાળ છે
  'તમારી બેટી ખૂબ બુદ્ધિશાળી છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Your daughter is a very intelligent
  Your daughter is very intelligent
  Your daughters very intelligent
  Your daughter are very intelligent
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ