ഒരു ആളുടെ വിവരണം പറയാൻ പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
ഒരു ആളുടെ വിവരണം പറയാൻ പഠിക്കുക
You=താങ്കൾ
are=ആണ്
' ബുദ്ധിമാൻ ആണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
is intelligent.
has intelligent.
are intelligent.
is an intelligent.
ടിപ്
is intelligent. = ബുദ്ധിമാനാണ്.
is an intelligent man. = ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ്.
'An' അല്ലെങ്കിൽ person എന്ന് ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ 'an' ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ Eg: is an intelligent man.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ബുദ്ധിമാൻ
താങ്കൾ ബുദ്ധിമാനാണ്.
  • is
  • smart.
  • you
  • are
  • am
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  My father ______
  are
  is
  am
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  അവൾ സ്മാർട്ട് ആണ്.
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  You=താങ്കൾ
  are=ആണ്
  pretty.=സുന്ദരി.
  '

  സുന്ദരിയാണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക)
  ;
  is looks pretty.
  is pretty.
  is looking pretty.
  are pretty.
  എന്റെ അമ്മ സുന്ദരിയാണ്.
  • is
  • pretty.
  • mine
  • mother
  • my
  • are
  കേൾക്കുക
  : Hi ! You are pretty!
  : നമസ്കാരം

  താങ്കൾ സുന്ദരിയാണ്!


  : Thanks .
  : നന്ദി .


  : You are welcome.
  : താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം.


  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  '

  വളരെ സുന്ദരിയാണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക)
  ;
  is looks very pretty.
  has very pretty.
  s very pretty.
  is very pretty.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  നിങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരിയാണ്.
  You=താങ്കൾ
  are=ആണ്
  'വളരെ നല്ലത്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Intelligent
  Pretty
  Smart
  Awesome
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ സഹോദരി വളരെ നല്ലതാണ്.
  =
  is=ആണ്
  very=വളരെ
  =
  is=ആണ്
  shy=ലജ്ജാശീലയായ വ്യക്തി
  and=മാത്രമല്ല
  =
  is=ആണ്
  funny=തമാശക്കാരൻ
  and=എന്നാൽ
  'ലജ്ജാശീലയും സുന്ദരിയും ആണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  is smart and quiet.
  is intelligent and pretty.
  is shy cheerful.
  is shy and pretty.
  ' ബുദ്ധിമതിയും സന്തോഷവതിയും ആണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  is intelligent and quiet.
  is intelligent and cheerful.
  are intelligent and cheerful.
  has intelligent and cheerful.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  അങ്കിത് വലിയ തമാശക്കാരൻ ആണ്.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
  എന്റെ സഹോദരി ശാന്തയും ലജ്ജാശീലയും ആണ്.
  'നിങ്ങളുടെ മകൾ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയാണ്. ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Your daughter is a very intelligent.
  Your daughter is very intelligent.
  Your daughters very intelligent.
  Your daughter are very intelligent
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്