ఏ వ్యక్తీ గురించైనా వివరణ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 22
ఏ వ్యక్తీ గురించైనా వివరణ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
You=మీరు
are=ఉన్నారు
' తెలివైనవారు.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
is intelligent.
has intelligent.
are intelligent.
is an intelligent.
చిట్కా
is intelligent = తెలివైనవారు
is an intelligent man = ఒక తెలివైన మనిషి
చివర man కానీ person కానీ వచ్చినపుడు a/an వాడాలి. Eg: is an intelligent man
ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి
తెలివైన
మీరు స్మార్ట్ గా ఉంటారు.
  • is
  • smart
  • you
  • are
  • am
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  My father ______
  are
  is
  am
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  అతను స్మార్ట్ గా ఉన్నాడు.
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  They ______
  is
  are
  have
  are a
  You=మీరు
  are=ఉన్నారు
  pretty=అందంగా
  ' అందంగా ఉంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  is looks pretty.
  is pretty.
  is looking pretty.
  are pretty.
  మా అమ్మ అందంగా ఉంది.
  • is
  • pretty
  • mine
  • mother
  • my
  • are
  డైలాగ్ వినండి
  : Hi ! You are pretty!
  : హాయ్ ! మీరు అందంగా ఉన్నారు!


  : Thanks .
  : ధన్యవాదాలు .


  : You are welcome.
  : మీకు స్వాగతము.


  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  She is ______
  many pretty
  very pretty
  a lot pretty
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  I am ______
  many
  a lot of
  very
  ' చాలా అందంగా ఉంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  is looks very pretty.
  has very pretty.
  s very pretty.
  is very pretty.
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు.
  You=మీరు
  are=ఉన్నారు
  'అద్భుతంగా.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  Intelligent
  Pretty
  Smart
  Awesome
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  నా సోదరి అద్భుతంగా ఉంది.
  =
  is=ఉంది
  very=చాలా
  =
  is=ఉంది
  shy=బిడియంగా
  and=మరియు
  =
  is=ఉన్నాడు
  funny=తమాషాగా
  and=మరియు
  ' బిడియంగా మరియు అందంగా ఉంటుంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  is smart and quiet.
  is intelligent and pretty.
  is shy cheerful.
  is shy and pretty.
  ' తెలివిగా మరియు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  is intelligent and quiet.
  is intelligent and cheerful.
  are intelligent and cheerful.
  has intelligent and cheerful.
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  అంకిత్ చాలా తమాషా వ్యక్తి.
  ఆంగ్లంలోకి అనువదించండి.
  నా సోదరి శాంతం మరియు బిడియస్తురాలు.
  'మీ కుమార్తె చాలా తెలివైనది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  Your daughter is a very intelligent.
  Your daughter is very intelligent.
  Your daughters very intelligent.
  Your daughter are very intelligent.
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం