Future Tense practice: A telephone conversation
try Again
Tip1:hello
Lesson 220
Future Tense practice: A telephone conversation
संवाद ऐका
Will you be home this evening, Neha?
नेहा काय आपण आज संध्याकाळी घरी असाल?


Well, I'm working late.
I don't think I will finish until after 9 PM, so I will not be home until pretty late.
मी आज उशिरापर्यंत काम करत आहे.
मला नाही वाटत मी 9:00 वाजेपर्यंत काम संपवू शकेन, त्यामुळे मी खूप उशिरापर्यंत घरी येऊ शकणार नाही.


Oh, I see.
What about tomorrow? Will you be free for lunch.
ओह मी समजलो. आणि उद्या (च्या विषयी)? काय आपण दुपारच्या जेवणासाठी रिकाम्या आहात?


No, I'm afraid I will be in a meeting at lunchtime.
नाही, मला भीती आहे, मी दुपारच्या जेवणाच्यावेळी एका मिटिंगमध्ये असेन.


What time do you think the meeting will end?
आपल्याला काय वाटते, आपली मिटिंग किती वाजेपर्यंत संपेल?


I'm not sure, but it probably will not finish before 2 PM.
मला नक्की माहित नाही, पण मिटिंग कदाचित 2:00 वाजायच्या आधी संपणार नाही


गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
will meet you
will met you
will meeting you
was meet you
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
What time do you think the ______
meeting is end
meeting will end
meeting was end
meeting will ending
संवाद ऐका
By what time will you get free tomorrow?
आपण उद्या किती वाजता कामातून मोकळे व्हाल?


I will be free by 6 PM.
मी 6:00 वाजता मोकळी होईन


All right.
I will meet at your office at 6 PM, then.
ठीक आहे.
तर मी 6:00 वाजता तुमच्या कार्यालयात भेटतो


'ट्रेन उद्या 11:45 वर निघेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
The train will leave at 11:45 tomorrow.
The train will be leave at 11:45 tomorrow.
'आपण शनिवारी एका चांगल्या रेस्टॉरंट मध्ये जेवायला जात आहोत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
We are going to have dinner at a nice restaurant on Saturday.
We are go to have dinner at a nice restaurant on Saturday.
'हवामानाची स्थिती पहा. वाटते आहे आज बर्फ पडणार आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Look at the weather. Looks like it is going to snowing today.
Look at the weather. Looks like it is going to snow today.
काय तुम्ही आज संध्याकाळी घरी असाल?
  • will
  • this
  • you
  • home
  • evening
  • be
  'मी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रिकामा होईन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  I will be free by 6 in the evening.
  I will be freeing by 6 in the evening.
  'माझे काम 2 वाजायच्या आधी संपणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  My work will not finish before 2 PM.
  My work will not finished before 2 PM.
  'ते शुक्रवारच्या संध्याकाळी लंडनसाठी उड्डाण करत आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  They do flying to London on Friday evening.
  They are flying to London on Friday evening.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am going to visit
  am going to visited
  am go to visit
  is going to visit
  'काही मिनिटांतच पाऊस पडणार आहे ' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  It is going to rain in a few minutes.
  It is go to rain in a few minutes.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Wait! I ______
  will driving
  will drive
  will drove
  will be drive
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द